Image

Kern en dorpenbeleid

“Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en is een eenheid in verscheidenheid”

Elk kern (of dorp) heeft zijn eigen identiteit en een kloppend sociaal of economisch hart. Soms is dat een dorpshuis of school, zoals in Tinte en Zwartewaal.

In alle dorpen is dat het verenigingsleven en in veel kernen ook de pleinen, winkelstraten of winkelcentra. Naast het rustige wonen, zorgen verenigingen en de detailhandel, die verweven zijn met de samenleving, voor sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht van de omgeving.

Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten over wonen:

Onze inwoners mogen niet worden gepasseerd door mensen van buiten het dorp bij toewijzing van woningen in onze dorpen, zgn. verdringing. Afspraken in de regio over het toewijzen van woningen moeten echt anders. Eventueel door het aanpassen van het huisvestingsbeleid.

Bij toewijzing van woningen in dorpen: mensen die in het dorp wonen, daar gewoond hebben of maatschappelijk of economisch gebonden mensen zoveel als mogelijk de voorkeur geven.

Ondernemers met ruimte

Geef ondernemers de ruimte en laten we Voorne aan Zee bereikbaar houden

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor ondernemers en bedrijvigheid:

De gemeentelijke taak ligt in het verbeteren van het vestigingsklimaat, het faciliteren en stimuleren van het ondernemerschap, het organiseren en stimuleren van netwerken en verbindingen in de regio maar ook in het stellen van duidelijke en eenvoudige regels.

De huidige bedrijven en instellingen vormen een stevige basis in de economische structuur. Die structuur dient de gemeente Voorne aan Zee zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bestuurscultuur en dienstverlening

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening:

De gemeente is er voor de inwoner. Dat betekent dat de ambtelijke organisatie over voldoende deskundigheid, de juiste focus, menskracht en dienstbare houding dient te beschikken om de diensten die de gemeenschap worden aangeboden goed uit te kunnen voeren.

Visie op zorg

In 2013 werd het begrip ‘de participatiesamenleving’ geïntroduceerd. De gevolgen van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving zijn anno 2022 zichtbaar geworden.

Gemeenten kregen een grote verantwoordelijkheid om de zorg dichter bij de mensen in hun eigen buurt te organiseren. Hierbij werd verwacht dat iedereen die dat kan, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar leven. Niet iedereen kan de gevraagde zelfredzaamheid opbrengen.

Sommige mensen hebben geen familie of ondersteunend netwerk. Steeds vaker berichten de media over de lange wachttijden voor persoonlijke hulp en overbelaste mantelzorgers.

Professionele zorg en ondersteuning zal dus altijd nodig zijn.

Visie op Jeugdzorg

De tien speerpunten voor de Jeugdzorg:

1. Preventie, voorkomen is beter dan genezen! De (kleine) problemen in het gezin op tijd signaleren door bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school en in de kinderopvang, zodat er samen met de ouders opvoedhulp geboden kan worden.

2. Samenwerken met ouders en met inspraak van kinderen/jongeren. Ouders willen over het algemeen het beste voor hun kinderen. Zij zijn eindverantwoordelijk en zullen daarbij hun ouderrol moeten pakken.

Landschapsvisie

Per 1 januari 2023 is de nieuwe gemeente Voorne aan Zee een feit en zal een nieuwe gemeentelijke visie moeten worden opgesteld die recht doet aan alle kernen en hun inwoners.

Onderlinge samenwerking is hierbij van groot belang, maar ook de samenwerking met andere gemeenten en instanties is nodig. Voorne aan Zee is immers geen eiland, maar onderdeel van Voorne-Putten en de provincie Zuid-Holland.

Partij Voorne aan Zee vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteiten van onze gemeente gewaarborgd en - zo nodig - verbeterd worden.

Verkiezingsprogramma 2023 - 2026

Partij Voorne aan Zee is een open politieke partij die staat voor kennis, durf en veerkracht. Wij werken samen aan een groene, gezonde en veilige omgeving.

Iedereen doet mee en probeert naar vermogen zelfredzaam te zijn. Van iedereen mag verwacht worden dat hij/zij naar vermogen probeert een bijdrage te leveren aan de samenleving.