Image

De partij Voorne aan Zee:

is een open politieke partij die staat voor kennis, durf en veerkracht;

wil samen met de inwoners van Voorne aan Zee bouwen aan een gezonde, groene en veilige leefomgeving;

streeft naar een open en rechtvaardige lokale samenleving;

biedt visies die duidelijk, goed doordacht, zorgvuldig omschreven en in samenwerking met burgers en bestuurders ontwikkeld zijn;

werkt vanuit breed gedragen vernieuwende visies, die gebaseerd zijn op kennis en kwaliteit;

bestuurt vanuit de overtuiging dat het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar moeten zijn aan de inwoners van de gemeente;

ziet het als haar taak problemen te analyseren en op basis van die analyses oplossingen aan te dragen;

anticipeert op bestaande maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen en past beleid aan nieuwe maatschappelijke problemen, wensen of overtuigingen aan;

is bereid genomen besluiten te heroverwegen en zo nodig te wijzigen, indien maatschappelijke ontwikkelingen of problemen daarom vragen;

staat open voor verandering en vernieuwing;

beschouwt burgerparticipatie als een logisch gevolg van veranderingen in de maatschappij waarin mondige, kritische en goed geïnformeerde burgers meedenken en meebeslissen;

denkt en handelt niet vanuit politieke macht maar vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid.