Verkiezingsprogramma 2014-2018

pwlogo-1500

Het onderstaande verkiezingsprogramma werd opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Er werd voor de verkiezingen een campagnecommissie gevormd, waarin het huidige bestuur, de huidige fractie en de 50 kandidaten en lijstduwers de hoofdrol gespeeld hebben.


Verkiezingsprogramma Partij Westvoorne d.d. 2014

Visie en beleid

Beleid maken en uitvoeren vanuit een breed gedragen visie is voor de Partij Westvoorne van groot belang en een vanzelfsprekende zaak. Of het nu gaat om ons landschap, de economie, recreatie, toerisme, onderwijs, zorg, jeugd of wonen, de Partij Westvoorne vindt niet dat er op elke gebeurtenis, omstandigheid of ontwikkeling ad hoc moet worden gereageerd.

Natuurlijk zijn er zaken die je niet kan voorzien, maar voordat je beleid maakt, moet je als gemeente weten welke kant je opwilt en waar je prioriteiten liggen. En zulke belangrijke afwegingen maak je samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en collega bestuurders. Zodat je vanuit een breed gedragen visie de toekomst aankan.

De Partij Westvoorne staat voor consistent beleid, zodat partners weten waar ze aan toe zijn, maar als de omstandigheden of nieuwe inzichten het nodig maken, durft de PW het beleid ook aan te passen. Evaluatie is een uitstekend gereedschap om de houdbaarheid van beleid te toetsen.

Communicatie en burgerparticipatie

Goede communicatie tussen de burgers en de overheid is een essentiële voorwaarde voor vertrouwen van de burgers in hun gemeentebestuur. Om het vertrouwen in het bestuur van Westvoorne te herstellen, dient er eerlijke en volledige informatie aan burgers gegeven te worden over voor hen belangrijke zaken. In begrijpelijke taal. Eerlijke communicatie met de inwoners over alles wat hen aangaat. Over wat goed gaat, maar ook over wat beter kan.

De Partij Westvoorne is blij dat burgerparticipatie intussen bij alle partijen op de politieke agenda staat, maar nog te vaak zien we dat burgers niet voldoende of veel te laat worden betrokken bij ontwikkelingen die hen direct aangaan. Ook zijn groepen burgers teleurgesteld afgehaakt, omdat ze zich uiteindelijk niet gehoord voelden. Het is van groot belang dat van tevoren duidelijk is, wat men kan en mag verwachten.

Met alle nieuwe uitdagingen die op ons afkomen, moeten we als gemeente optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van iedereen die in Westvoorne woont of werkt.

Steeds vaker nemen groepen van burgers inititiatieven, bijvoorbeeld het openhouden van een school die eigenlijk moet sluiten, om de rol van de overheid over te nemen. De gemeente moet waar het kan dergelijke initiatieven ondersteunen, met raad en daad. We gaan graag in gesprek met andere partijen over toepassing van (elementen uit) kleine kernenbeleid.

De huidige 'nee cultuur' moet nog steeds veranderen in een 'ja cultuur'. Ook in de afgelopen raadsperiode hebben we, onder andere in het handhavingsbeleid, weer kunnen zien dat de gemeente zich lijnrecht tegenover de eigen burgers opstelt. De Partij Westvoorne wil een constructieve opstelling naar de inwoners. Geen problemen creëren, maar problemen oplossen. Samen.

Bestuurlijke toekomst en samenwerking

De Partij Westvoorne gelooft in een zelfstandige gemeente Westvoorne, waar zaken op de vertrouwde schaal kunnen worden opgepakt en op een professionele wijze kwalitatief hoogstaand werk wordt afgeleverd. Het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger, want groter is niet altijd beter. Voorwaarde voor het behoud van onze zelfstandigheid en eigen identiteit is een uitstekende samenwerking op beleidsmatig, organisatorisch en uitvoerend gebied. Daarbij moet worden uitgegaan van onze eigen kracht. Westvoorne moet zorgen dat het iets te bieden heeft en samenwerking moet worden gezocht op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Samenwerking met andere gemeenten, binnen de Metropoolregio, op Voorne-Putten, maar ook met de eigen inwoners en ondernemers en natuurlijk binnen de eigen gelederen, tussen ambtenaren en bestuurders onderling.

De Partij Westvoorne heeft aangetoond ideeën en oplossingen te kunnen en willen aandragen, zelfs als niemand wil luisteren. We zijn op de hoogte van de inhoud, creatief, bereid naar anderen te luisteren en oplossingsgericht.

Financieel beheer

De gemeentelijke financiën staan onder druk. In economisch mindere tijden is het van groot belang te weten waar je geld blijft. Heel veel geld is in de afgelopen jaren verdwenen, zonder dat Westvoornaars daarvoor iets terugzien in hun gemeente.

De Partij Westvoorne wil een transparant financieel beleid. Een college met de PW heeft niets te verbergen voor de inwoners. We moeten verstandig omspringen met gemeenschapsgeld en daar open en eerlijk verantwoording over afleggen.

Ook in de afgelopen raadsperiode heeft de Partij Westvoorne zich verbaasd over de manier waarop in onze gemeente wordt omgegaan met aanbesteding en management van projecten. Door goed en professioneel projectbeheer kan veel geld worden bespaard. Een realistische weergave van financiën en risico's zijn daarbij essentieel.

De Partij Westvoorne wil in 2014 en 2015 geen verhoging van het OZB-tarief en streeft naar verlaging. Dat is geen goedkope verkiezingsstunt, maar gewoon de daad bij het woord voegen. De Partij Westvoorne denkt dat als de rekening van fouten niet zomaar bij de burger neergelegd kan worden, dat een extra motivatie is om goed werk te leveren.

Woningbouw

Uitgangspunt voor het realiseren van bouwplannen in Westvoorne is de behoefte aan woningen en de haalbaarheid van plannen. Dat een goede en actuele woonvisie daarbij essentieel is, staat voor de Partij Westvoorne vast. Dat daarbij overlegd wordt met omringende gemeenten, maar ook met belanghebbende partijen zoals Onderdak Westvoorne en de huurdersvereniging, is voor ons vanzelfsprekend.

De vraag naar betaalbare woningen is nog steeds groter dan het aanbod, maar we moeten ook vaststellen dat veel huizen leeg staan. Westvoorne heeft daarbij te maken met vergrijzing en krimp van de bevolking. De Partij Westvoorne ziet weinig in grote nieuwbouwprojecten, maar wel in nieuwbouw op beperkte schaal en het verruimen van de mogelijkheden om bestaande woningen om te vormen tot meerdere kleinere eenheden en geschikt te maken voor bewoning door meerdere gezinnen of alleenstaanden. Zo worden huizen die al lang op de markt zijn wellicht verkoopbaar.

Bestemmingsplannen en vergunningen zijn een gereedschap bij het uitvoeren van je beleid. We streven naar duidelijkheid voor iedereen over wat wel en niet kan.

Een ander voorbeeld van nieuw gebruik van bestaande gebouwen is de inrichting van gemeentelijke gebouwen die (deels) leegkomen als werkplek voor jonge starters en ZZP-ers. Een mogelijkheid om jongeren hier te houden of te krijgen en een manier om het economische leven in onze gemeente te stimuleren: Westvoorne Valley! Maar ook andere (maatschappelijke functies kunnen wellicht een onderdak vinden in gebouwen die straks leeg staan. De Partij Westvoorne vindt een doelmatig gebruik minstens zo belangrijk als de gemeentelijke financiën.

Westvoorne heeft te maken met vergrijzing en krimp van de bevolking. Demografische verschijnselen waar de lokale politiek weinig aan kan veranderen en waarmee rekening gehouden dient te worden.

Uitgangspunt voor de Partij Westvoorne blijft een aantrekkelijke gemeente voor alle leeftijdsgroepen.

Woonbedrijf

Na het debacle van 'de voorgenomen verkoop van het woonbedrijf' is op initiatief van de Partij Westvoorne een commissie Toekomst Woonbedrijf gevormd. Eerste stappen zijn gezet in de richting van een verantwoord en toekomstbestendig beheer van het gemeentelijk woonbedrijf.

De Partij Westvoorne vindt dat het woonbedrijf geen melkkoe mag zijn van de gemeente of kan worden ingezet om projectontwikkelaars te helpen te dure woningbouwplannen alsnog haalbaar te maken. Dus geen tweede fase De Ruy bouwen ten koste van het woonbedrijf, als de eerste fase nog half leeg staat.

Wat de Partij Westvoorne betreft, ontwikkelt het woonbedrijf zich in de komende jaren tot een zo veel mogelijk zelfstandig functionerend bedrijf binnen de gemeentelijke structuur, een betrouwbare partner in het zo goed mogelijk afstemmen van het woningaanbod op de vraag in onze gemeente. En daarbij natuurlijk ook als een uitstekende huisbaas.

Decentralisaties

De decentralisaties komen op ons af en vormen vooralsnog een grote bron van onzekerheid, vanwege de steeds veranderende condities. Dat er veel extra werk op de gemeente afkomt, dat voor minder geld gedaan moet gaan worden, is een feit.

De Partij Westvoorne durft die uitdaging aan en wil graag samen met partners beleid ontwikkelen en uitvoeren dat past bij de gemeente Westvoorne. De opdracht en kansen liggen voor de gemeente in preventie en vroeg signaleren van problemen (was dat eigenlijk altijd al niet zo?!) Daar willen we op inzetten. We zien het als een kans, dat de zorg voor onze inwoners nog meer dan voorheen bij de gemeente komt te liggen.

Arbeidsparticipatie

De Partij Westvoorne wil samen met ondernemers en scholen kansen creëren voor werkzoekenden. Daartoe dient een stappenplan te worden opgesteld. Ondernemers moeten actief worden benaderd, maar de gemeente Westvoorne moet ook zelf het goede voorbeeld geven met het creëren van werk[1]en stageplaatsen voor inwoners die minder makkelijk aan het werk komen. Zodat iedereen kan meetellen.

Jeugd en onderwijs

Het wordt nu echt tijd voor een integraal jeugdbeleid. We zullen beleid moeten ontwikkelen waarin de samenhang van zaken onderkend wordt en waarbij er oog is voor alle facetten van onze jeugd. De nadruk ligt op preventie. De Partij Westvoorne wil streven naar een gezond leer- en leefklimaat voor onze jeugd. Terwijl krimp van de bevolking, gepaard gaande met vergrijzing en een dalend geboortecijfer, een afname van het aantal leerlingen per school, leegstaande lokalen en soms zelfs sluitende scholen veroorzaakt, is de Partij Westvoorne van mening dat het hoog tijd is voor een brede school. Daarbij is het essentieel dat onder andere peuterspeelzaal, kinderopvang, scholen en CJG samenwerken en er ook ruimte is voor extra ondersteuning en aandacht voor kinderen die daar om verschillende redenen behoefte aan hebben.

De Partij Westvoorne wil snel anticiperen op deze ontwikkeling, zodat grote problemen voorkomen kunnen worden en er optimaal kan worden ingespeeld op de nieuwe realiteit. Ons idee gaat, naast verbetering in samenwerking tussen de verschillende geledingen, uit naar een fysieke brede school in de kernen Oostvoorne en Rockanje, daarover zullen we snel in overleg treden met belanghebbende partijen.

De Westvoornse jeugd doet het over het algemeen prima, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor problemen, zoals overlast, drank- en druggebruik, schooluitval, jeugdwerkloosheid. Waar preventie tekortschiet en daadwerkelijk problemen ontstaan, moeten deze worden aangepakt. Kinderen die op welke manier dan ook dreigen te ontsporen of tussen wal en schip raken, moeten worden ondersteund.

Het vroeg signaleren en onderkennen van problemen is een voorwaarde voor succes, evenals het adequaat en kundig ingrijpen.

Het toegankelijk maken of houden van sport en spel, muziekonderwijs en andere verenigingsactiviteiten voor alle kinderen en jongeren van Westvoorne draagt bij aan een goede ontwikkeling van onze jeugd. Initiatieven hierin en verenigingen moeten worden ondersteund. De Partij Westvoorne vindt het daarbij noodzakelijk dat de kosten van faciliteiten dragelijk blijven.

Goed beleid voor jeugd en jongeren is afhankelijk van de uitvoerbaarheid daarvan door scholen, verenigingen, gezondheidsorganisaties en politie. Daarom moet dat beleid in samenwerking met die instanties ontwikkeld worden. Maar ook ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van jeugdbeleid. De Partij Westvoorne ziet een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente als regisseur.

Zorg

Bij het verlenen van zorg dient de menselijke maat richtinggevend te zijn. Op dit moment draait zorg om het financiële plaatje: 'Wat kost het, kan het niet goedkoper?' Daar moeten we vanaf. De vraag moet zijn: 'Welke zorg heeft iemand nodig.'Natuurlijk heeft ook Westvoorne rekening te houden met de landelijke bezuinigingen. De gevolgen van de zogenaamde 'participatiemaatschappij' raken ook de burgers van Westvoorne. De gemeente zal alle zeilen bij moeten zetten, om de zorg die nodig is te kunnen blijven aanbieden. De Partij Westvoorne wil in samenwerking met partners creatieve oplossingen zoeken om de zorg in stand te houden.

Het beschikbare budget moet zoveel mogelijk worden ingezet op de werkvloer en niet opgaan aan bureaucratie of management. Mantelzorgers moeten worden ondersteund en niet overvraagd.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving wil de Partij Westvoorne nadenken en praten over de inzet van mensen met een bijstanduitkering bij het op peil houden van de zorg, in het kader van de tegenprestatie die straks mag/moet worden gevraagd.

Dorpskernen, natuur en landschap

De drie kernen van Westvoorne hebben ieder een eigen profiel. Tinte is een lintdorp en de Partij Westvoorne wil toekomstige woningbouw aldaar laten aansluiten bij dat profiel. In Oostvoorne zijn de laatste jaren veel bouwwerken geplaatst met verschillende bouwstijlen. Middels een op te stellen architectuurnota willen we daar sturing aan geven. Tevens willen we het ondernemen stimuleren en de aantrekkelijkheid van het centrum van Oostvoorne vergroten door ruimere mogelijkheden voor winkels/horeca en parkeren.

Het dorpscentrum van Rockanje moet nodig worden verbeterd. Voor de Partij Westvoorne zijn daarbij twee zaken richtinggevend: bouwen aan de 'Noordrand' waarbij de natuur van het meertje De Waal het dorp in wordt getrokken en de kerk weer het gezichtsbepalende bouwwerk in het centrum van Rockanje zal zijn, zoals dat hoort bij een dorp met karakter. We willen dit project middels een combinatie van winkels, horeca en bereikbare woningbouw vorm geven.

De Partij Westvoorne wil graag in gesprek komen met de andere partijen over het kleine kernenbeleid, dat momenteel ook landelijk onderwerp van gesprek is.

De unieke duinnatuur van Westvoorne is het wapen om de oprukkende industrie van de Maasvlakte te weren. Behoud, versterking en uitbreiding van deze natuur zijn onze speerpunten. De gebieden die tegen de duinrand aanliggen kunnen verder ontwikkeld worden als natuur, waarbij natuurrecreatie een belangrijke financiële drager is. Dit kan in de vorm van natuurcampings en kleinschalige recreatie, zoals kamperen bij de boer.

Een nieuw netwerk van wandel-, ruiter- en fietspaden kan worden aangesloten op bestaande paden om kilometers lange recreatieroutes te laten ontstaan. Zo zou het Laarzenpad van De Waal verbonden kunnen worden met de duinen en de dorpskernen.

De natuurlijke en cultuurhistorische waarde van ons landschap moet beschermd worden en moet richtinggevend zijn bij de verdere ontwikkeling van ons gebied. Vanuit die gedachte moet een structuurvisie worden opgesteld, waarin de grondgebonden land- en tuinbouw, in combinatie met recreatie, natuur en landschapsbeheer samengebracht worden. Met deze structuurvisie kunnen plannen van ondernemers gefundeerd beoordeeld worden en daar waar nodig ondersteund.

Milieu en duurzaamheid

De negatieve invloed van de industrie op de Maasvlakte door licht, geluid, geur en neerslaande stoffen moet worden geweerd. Een natuurlijke barrière in de vorm van hoge duinenrijen en beplanting aan de noordrand van het Oostvoornse Meer kan een oplossing zijn.

Daarnaast zal Westvoorne strenger moeten optreden tegen het overschrijden van geluids- en veiligheidscontouren van het Havenbedrijf. De vastgelegde contouren en de demarcatielijn tussen de industrie en Westvoorne zijn wettelijk vastgelegd en dienen in acht genomen te worden. Bij overschrijdingen moet Westvoorne desnoods naar de rechter of naar Brussel. De Partij Westvoorne pleit hierbij voor samenwerking met omliggende gemeenten en milieuorganisaties.

De Partij Westvoorne onderstreept het belang van een duurzame samenleving. De gemeente zal een vooruitstrevend en actief beleid moeten voeren op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat verder dan de minimale normen. Bevorderen van duurzaam leven, ondernemen en bouwen begint bij het geven van een goed voorbeeld. Daarnaast moeten waar mogelijk initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden ondersteund met raad en daad.

De Partij Westvoorne wil de biologisch-dynamische landbouw in onze gemeente stimuleren, onder andere door een boerenstreekmarkt mogelijk te maken, naast de bestaande weekmarkten. Recreatie en toerisme Het recreatieve karakter van Westvoorne wordt door velen als vanzelfsprekend gezien.

De Partij Westvoorne gelooft in de mogelijkheden voor onze gemeente om zich binnen de regio en ver daarbuiten te profileren als recreatiegemeente en toeristische trekpleister, maar dat gaat niet vanzelf.

De verdere ontwikkeling van kleinschalige recreatieve voorzieningen (B&B, kamperen bij de boer en natuurcampings) en, binnen de bestaande voorzieningen, van zakelijk toerisme is goed mogelijk. De toeristische mogelijkheden van 'Historisch Westvoorne' (scholing/excursies) dienen onderzocht te worden.

Daarnaast is een kwaliteitsverbetering op de grote campings noodzakelijk. Mogelijk moet het karakter van de verblijfsrecreatie worden gewijzigd om onze kernen maximaal te laten profiteren van de aanwezigheid van toerist en recreant.

De Partij Westvoorne wil in de komende raadsperiode serieus onderzoek doen naar de mogelijkheden van een recreatiepark met centrale voorzieningen en vakantiehuisjes die gedurende het gehele jaar voor korte perioden worden verhuurd en wil graag snel in gesprek met partijen die hierin een rol van betekenis kunnen spelen, zoals ondernemers, de Metropoolregio, maar natuurlijk ook de eigen inwoners, om ervoor te zorgen dat onze gastvrijheid ook ten goede komt aan het woongenot van de Westvoornaars.

Onnodig te zeggen dat niet alles aan ondernemers overgelaten kan worden. De gemeente moet meewerken en streven naar goede plannen, met breed draagvlak bij burgers en politiek, zodat niet iedereen na een jaar geknoei met lege handen staat. Daarbij kan het geen kwaad, eens te kijken hoe andere recreatiegemeenten dat doen.

Een goed marketingplan voor ons toekomstige recreatieve profiel is volgens de Partij Westvoorne van essentieel belang. De VVV is een belangrijke partner en mag niet verder worden beknot of wegbezuinigd.

In de herfst van 2013 is een begin maakt met de ontwikkeling van een toekomstvisie op het badstrand in Rockanje. De Partij Westvoorne pleit voor een goede discussie en een gedegen plan, om te komen tot een breed gedragen visie, die mee zal helpen Westvoorne als recreatiegemeente echt op de kaart te zetten.

De tarieven van toeristenbelasting zijn in onze gemeente erg laag en zouden omhoog kunnen om daarmee de aantrekkelijkheid van onze gemeente te financieren.

Gemeentelijke accommodaties

De Meander, De Merel en De Man bieden onderdak aan veel verenigingen en evenementen, maar zorgen ook voor een jaarlijks tekort van anderhalf miljoen euro. Een punt van aandacht. De Partij Westvoorne wil de exploitatie van De Man in handen geven van een private partij. Uitbating door een commerciële partij maakt dat er niet langer sprake is van oneerlijke concurrentie met andere bedrijven in de gemeente, waardoor de exploitatiemogelijkheden aanzienlijk worden vergroot. Uiteraard zal een constructie moeten worden bedacht waarbij verenigingen worden ontzien en huurkosten niet nog hoger zullen worden. Uitbesteden van de exploitatie ligt voor de Meander en de Merel mogelijk ingewikkelder, maar zal ook zeker door de Partij Westvoorne worden onderzocht en besproken.

Naast het terugdringen van de tekorten zien we hierin ook mogelijkheden om gebruik van de accommodaties en omliggende gebieden voor inwoners en bezoekers aantrekkelijker te maken. Wat te denken van een zomers terras op het dorpsplein in Oostvoorne, gezamenlijk gerund door De Man en de omliggende detailhandel?!

De Odiaan in Tinte is recent ook onderwerp van gesprek geweest. De Odiaan is aan een grondige renovatie toe, om dienst te kunnen blijven doen als multifunctionele accommodatie voor Tinte. De Partij Westvoorne vindt dat de fondsen voor een dergelijke renovatie in de gemeentelijke begroting moeten worden gevonden en dat zo snel mogelijk moet worden gestart met het toekomstbestendig maken van de Odiaan.

Rekening houdend met de hoge kosten, demografische ontwikkelingen en het al bestaande aanbod van gemeentelijke accommodaties en de moeizame exploitatie ervan, ziet de Partij Westvoorne weinig heil in het nieuw bouwen van een accommodatie in Tinte. Daar moeten we eerlijk in zijn.

Voor alle accommodaties geldt, dat gekeken moet worden naar de mogelijke uitbreiding van functies en combinaties van functies. De Partij Westvoorne wil streven naar maximaal gebruik van onze voorzieningen.

Ondernemen in Westvoorne

Ondernemen is in eerste aanleg natuurlijk een zaak voor ondernemers, maar de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Ook hier geldt: meedenken in plaats van tegendenken, al dient de gemeente natuurlijk ook rekening te houden met andere dan de ondernemersbelangen. In de huidige economische situatie wordt een grote groei waargenomen van kleine bedrijfjes en activiteiten door ZZP-ers, de zelfstandigen zonder personeel. De Partij Westvoorne wil ruimte geven aan deze groep.

Dat betekent een ruimhartig beleid ten aanzien van ZZP-ers en de vestiging van hun activiteiten. Iedereen heeft het recht zijn boterham te verdienen, zeker in deze onzekere tijden, en de gemeente moet hierin een ondersteunende rol spelen.

De Partij Westvoorne vindt dat een goede prognose en analyse van de arbeidsbehoefte in onze gemeente essentieel is en zou moeten leiden tot een arbeidsplan dat op regelmatige basis geactualiseerd wordt.

Ook is er een rol weggelegd voor de gemeente om zich beter te profileren als aantrekkelijke gemeente voor wonen, recreëren en ondernemen. Een blauwe vlag volstaat hier niet. Westvoorne zal nadrukkelijk aan de weg moeten timmeren op marketing-gebied. Op Voorne-Putten, binnen de Metropoolregio, nationaal en zelfs internationaal. Er moet ook financieel ruimte zijn voor goede plannen van ondernemers die willen investeren in de toekomst van Westvoorne.

Openbare orde en veiligheid

Het zware vrachtverkeer van en naar de Maasvlakte met name via de Westvoorneweg moet uit onze gemeente geweerd worden.

Met het oog op rampen dient een concreet ontsluitingsplan opgesteld te worden en burgers moeten goed voorgelicht worden over mogelijke gevaren bij rampen. De veiligheidsfocus op Rotterdam heeft geleid tot een minimale en zelfs onvoldoende politiezorg in Westvoorne. Veel meer dan noodhulp en de inbreng van een enkele buurtagent is het niet. Daarom is een fundamentele discussie over en heroriëntatie van de politiezorg in onze gemeente dringend gewenst.

De Partij Westvoorne wil overleg met het havenbedrijf om samenwerking te onderzoeken op het gebied van ambulancezorg en EHBO. Daarbij kan onder meer gekeken worden naar de plannen voor het project de Nieuwe Dam aan de Zanddijk.

Onnodig te zeggen dat deze punten vaak niet door de gemeente Westvoorne alleen kunnen worden opgepakt. De nadruk ligt op samenwerking en goed overleg.

De inzet van gemeentelijke BOA's moet worden bekeken en beoordeeld op effectiviteit. Waar ligt de prioriteit van de BOA? Is het wellicht doeltreffender een hondendrol op te ruimen, in plaats van op zoek te gaan naar de dader?

Tot slot

Als Partij Westvoorne hebben we een bijzondere eerste raadsperiode achter de rug. We hebben even moeten slikken toen we met man en macht buiten de coalitie werden gehouden. Hersteld van de schrik zijn we echter keihard aan het werk gegaan en de afgelopen vier jaar waren voor ons een zeer leerzame periode.

We hebben ons best gedaan een bijdrage te leveren aan het bestuur door met goede plannen te komen of broodnodige verbeteringen voor de collegeplannen. College en coalitie hebben ons bijna voortdurend genegeerd. De onwil bij coalitie om iets aan te nemen van de oppositie heeft onze gemeente aantoonbaar geld gekost en problemen opgeleverd. Dat mag niet nog eens gebeuren.

De Partij Westvoorne staat voor een pragmatische aanpak van problemen. Voor haalbare en betaalbare oplossingen. Niet voor ad-hoc beslissingen, maar voor besluiten op basis van een visie. Niet voor politieke macht, maar voor verantwoordelijkheid en voor open en eerlijke communicatie.

Daarom belooft de Partij Westvoorne bij stemmenwinst en deelname aan het college open te staan voor kritiek en ideeën van iedereen, ook van de andere politieke partijen.

Oud zeer past niet bij pragmatisch werken en past dus niet bij de Partij Westvoorne.Inschrijven voor onze nieuwsbrief