Verkeersveiligheid Strandweg Rockanje

DSC_3579-strandweg

De gemeenteraad van Westvoorne ontvangt vandaag onderstaande motie, met het verzoek deze te ondersteunen bij het indienen tijdens de raadsvergadering van 10 november.

 Motie verkeersveiligheid Strandweg Rockanje


De raad in vergadering bijeen op 10 november 2021

Constaterende dat:
- de bewoners aan de Morelstraat, Tonneboerstraat, Jeneverbessenstraat, Vlierbessenstraat, Baljuwlaan en Zonnemare in Rockanje zich uitspreken over verkeersoverlast in het algemeen en geluidsoverlast in het bijzonder;
- inwoners signaleren dat voornoemde overlast ook geconstateerd is aan de Molendijk, Dorpsstraat, Dirk van Voornelaan, Hoogvlietlaan, Swinsedreef en de Vestalaan;
- inwoners zich individueel niet gehoord voelen door de gemeente en een actiecomité zijn gestart om de problemen onder de aandacht te brengen.

Overwegende dat:
- de inwoners voornoemde problematiek gedurende langere tijd onder de aandacht brengen bij de gemeente;
- organisaties zoals de RAI vereniging, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, SWOV en de Tweede Kamer het standpunt innemen dat gebiedsontsluitingswegen met een maximale snelheid van 30 km/uur de standaard snelheid behoort te zijn.
- Minister van Nieuwenhuizen aangeeft dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de weginrichting.

Verzoekt het college:
De kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving te verbeteren door:

- het advies van de Rai vereniging, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en de Tweede Kamer over te nemen;
- de snelheidslimiet van de Strandweg aan te passen van 50km per uur weg naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximale snelheid van 30km per uur;
- erftoegangswegen in het omliggende gebied aan te houden als een 30 km per uur zone;
- de weg(en) zodanig in te richten dat weggebruikers gedwongen worden niet harder te rijden dan de voorgeschreven snelheid en daardoor de 30km wegen en zones zelfhandhavend zijn;
- het terugbrengen van de grondwal als zijnde geluidswal naar oorspronkelijke hoogte;
- gebruik te maken van bosschage(s) en geluidsschermen om overlast voor omwonenden te minimaliseren;
- de voorgestelde verbeteringen voor aanvang van het recreatieseizoen 2022 gerealiseerd te hebben;
- de kosten voor de uitvoering te begroten uit de algemene reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.


Diverse berichten

Na het voorstel van wethouder de Graad om de woningen aan de Gijzenhoekweg, Betlehemweg, Dirk van Leydenweg en de Middellandweg in Oostvoorne waar de wethouder aangeeft de woningen te verduurzamen teg...
De parkeerders bij het familiebadstrand te Rockanje worden in 2022 geconfronteerd met een parkeertarief van € 9,50 voor een dagkaartje in het hoogseizoen en voor het laagseizoen € 7,50 oftewel een sti...
Alice Vermeer spreekt als fractievoorzitter tijdens de raadsvergadering van 20 april 2022 over de voorliggende visies van Voorne aan Zee over de Besturingsvisie, het Dienstverleningsconcept en de I-vi...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.