Verkeersveiligheid op Voorne (aan Zee)

20210922_bereikbaarheidsplan_westvoorneweg-w

De gemeenteraad van Westvoorne ontvangt vandaag onderstaande motie, met het verzoek deze te ondersteunen bij het indienen tijdens de raadsvergadering van 10 november en door te sturen naar de raden van Brielle en Hellevoetsluis

Motie verkeersveiligheid Voorne


De raad in vergadering bijeen op 10 november 2021

Constaterende dat:
- inwoners aan de Morelstraat, Tonneboerstraat, Jeneverbessenstraat, Vlierbessenstraat, Baljuwlaan, Molendijk, Dorpsstraat, Dirk van Voornelaan, Hoogvlietlaan, Swinsedreef, de Vestalaan en Zonnemare in Rockanje zich uitspreken over verkeersoverlast in het algemeen en geluidsoverlast in het bijzonder;
- inwoners aan de Stationsweg, Donselaer, Zeeweg, Schepenenweg, Kerkplein, Hoflaan, Mildenburglaan, Burgemeester Letteweg en het Dorpsplein te Oostvoorne zich gelijkwaardig uitspreken over voornoemde overlast;
- de Provincialeweg 32, de Westvoorneweg, de Kleidijk en de Schrijversdijk als ontsluitingsweg naar Brielle en Hellevoetsluis, respectievelijk de N57, zich profileert als hoofdweg voor zakelijke en zwaar verkeer;
- de verbinding N57 met ontsluiting naar Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en het achterliggende industrieel gebied zoals Kickersbloem en Maasvlakte op infrastructuur vastloopt, overlast en onveilige situaties veroorzaakt in en om woon- en leefgebieden.


Overwegende dat:
- binnen het gebied Voorne aan Zee de hoofdinfrastructuur zodanig aan elkaar is verknoopt waardoor de oorspronkelijke bedoeling van de betreffende weg, ontsluiting van woon en recreatieverkeer, is verworden tot hoofdweg voor zakelijk en zwaar transport;
- de inrichting van voornoemde wegen niet geschikt is voor zakelijk en zwaar transport waardoor het langzamere verkeer en de zwakkere verkeersdeelnemers op een niet veilige manier onderdeel zijn van de verkeersbewegingen;
- de binnenstedelijke wegen of binnen de dorpscontouren veelal als 50 km wegen zijn ingericht;
- wegen in de kernen in een aantal gevallen zijn aangemerkt als 30 km zone waarbij de inrichting soms onduidelijk is, niet zelfhandhavend zijn ingericht waardoor de snelheid van gemobiliseerd verkeer vaak te hoog is ten opzichte van het gebied;
- organisaties zoals de RAI vereniging, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en SWOV het standpunt innemen dat gebiedsontsluitingswegen met een maximale snelheid van 30 km/uur de standaard snelheid behoort te zijn.

Verzoekt het college:
De kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving te verbeteren door:

- ten aanzien van de situatie in Rockanje, tenminste voor de wegen Morelstraat, Tonneboerstraat, Jeneverbessenstraat, Vlierbessenstraat, Baljuwlaan, Molendijk, Dorpsstraat, Dirk van Voornelaan, Hoogvlietlaan, Swinsedreef, de Vestalaan en Zonnemare deze zodanig in te richten als 30 km zone of als GOW met een maximale snelheid van 30km per uur;
- ten aanzien van de situatie in Oostvoorne, tenminste voor de wegen Stationsweg, Donselaer, Zeeweg, Schepenenweg, Kerkplein, Hoflaan, Mildenburglaan, Burgemeester Letteweg en het Dorpsplein deze zodanig in te richten als 30 km zone of als GOW met een maximale snelheid van 30km per uur;
- de weg(en) daarvoor zodanig in te richten dat weggebruikers gedwongen worden niet harder te rijden dan de voorgeschreven snelheid en daardoor de 30km wegen en zones zelfhandhavend zijn;
- ten aanzien van de Provincialeweg 32, de Westvoorneweg, de Kleidijk en de Schrijversdijk als ontsluitingsweg naar Brielle en Hellevoetsluis, als ontsluitingswegen van en naar de N57, zodanig in te richten dat zakelijk en zwaar verkeer ontmoedigd wordt om voornoemde wegen als doorgaande weg te gebruiken;
- de voorzieningen voor fietspaden en oversteekplaatsen zodanig in te richten dat de zwakkere verkeersdeelnemers een betere positie hebben als weggebruiker ten opzichte van het doorgaand verkeer;
- de uitvoering van deze motie op het grondgebied van gemeente Westvoorne per direct te starten en te bekostigen vanuit de algemene reserve;
- deze motie te delen met de raden en colleges van Brielle en Hellevoetsluis;
- deze motie te bespreken met de colleges van Brielle en Hellevoetsluis zodoende tot afstemming en maatregelen te komen om zakelijk en doorgaand verkeer op de provinciale wegen te ontmoedigen, binnen de kernen op Voorne aan Zee de wegen in te richten als gebiedsontsluitingswegen met een maximale snelheid van 30km per uur of als 30 km zones indien van toepassing.


En gaat over tot de orde van de dag.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief