Motie Natuurgericht openbaar groen

- er binnen de bebouwde kom gestart is met natuurgericht beheer van het openbaar groen en de Strandweg, Nieuwe Achterweg en Dorpsweg te Rockanje en aan De Ruy, Hoflaan en de Kleidijk te Oostvoorne op basis van natuurgericht beheer worden onderhouden;

Lees Meer
Getagged in:

Motie Verkeersveiligheid Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de veiligheidssituatie op de Brielseweg, deRuy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne door meerdere bewoners en omwonenden,

Lees Meer

Motie jeugdvoorzieningen

Constaterende dat: - de speelvoorzieningen binnen Westvoorne ontoereikend of niet doelmatig zijn; - de verbinding van spelen en ontwikkeling met verbinding naar natuur en omgeving onvoldoende beschikbaar is in Oostvoorne.

Lees Meer

Motie optimaliseer subsidie aanvragen

constaterende dat: • Er diverse mogelijkheden voor de gemeente zijn om kosten te reduceren door het aanvragen van subsidies, heffingskortingen en dergelijke;

Lees Meer

Motie naar de kern

Constaterende dat: - de kerntaak van het woonbedrijf bestaat uit het verhuren van woningen; - het woonbedrijf objecten in beheer en eigendom heeft die niet tot de kerntaak behoren;

Lees Meer

Motie Gezond blijvende begroting

Dat voor een structureel sluitende begroting 2021-2023 uitname uit de algemene reserve nodig blijkt.

Lees Meer

Motie Voortgangsrapportage

Door de fractie van Partij Westvoorne wordt een motie voortgangs rapportage ingediend (zie bijlage).

Lees Meer

Motie toekomstbestendigheid Aula begraafplaatsen Westvoorne

De Aula van de begraafplaats in Oostvoorne zeer verouderd is en al lange tijd de wens bestaat om deze gemeentelijke accommodatie te renoveren;

Lees Meer

Motie Voorwaarden maatschappelijk fonds Westvoorne

Afspraken en verplichtingen om de vrijgekomen Eneco miljoenen daadwerkelijk te besteden aan de inwoners.

Lees Meer

Motie Compensatie sport- en cultuurverenigingen

overwegende dat: - het voortbestaan van verschillende verenigingen als gevolg van het coronavirus onder druk staat;

Lees Meer
Getagged in:

Motie doorontwikkeling paardensport Westvoorne

Constaterende dat: - een paardensportvereniging in Rockanje op het bedrijventerrein ongewenst is; - er op Voorne-Putten geen locatie bestaat die kan voorzien in voldoende faciliteiten behorende bij de paardensport.

Lees Meer
Getagged in:

Motie doorontwikkeling centrum Rockanje

Constaterende dat: - het centrum van Rockanje toekomstbestendig dient te worden ontwikkeld om de recreatieve aantrekkelijkheid te behouden; - de verbinding tussen dorp en natuur, gebouwde omgeving en landschap een kernwaarde is van Westvoorne.

Lees Meer

Motie Woonprojecten

Constaterende dat: - er meerdere particuliere initiatieven bestaan voor bijzondere woonvormen; - deze initiatieven zijn gepresenteerd in december 2019; - tot op heden deze initiatieven niet tot realisatie zijn gekomen

Lees Meer
Getagged in:

Motie Bereikbare Woningen

Overwegende dat de doorstroming van middeninkomens naar een geliberaliseerde huurwoning vrijwel onmogelijk is omdat er nauwelijks aanbod bestaat binnen Westvoorne;

Lees Meer
Getagged in:

Motie mogelijkheden Westvoorne

Overwegende dat gedifferentieerde woonvormen bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving; - het aantal pre-mantelzorg woningen achterblijft bij de behoefte in de maatschappij; - initiatieven en ontwikkelingen zoals een zorghotel of hospice niet plaats vinden binnen de gemeente; - ontwikkeling van meergeneratiewoningen achterblijft bij de landelijke trend.

Lees Meer
Getagged in:

Motie evenementen Westvoorne

Constaterende dat de gemeente kan ondersteunen in het ter beschikking stellen van dorspleinen en maatschappelijk vastgoed, zoals de meander en MFC de Man.

Lees Meer
Getagged in:

Motie toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie

Constaterende dat de toekomstbestendigheid van onze buitensport-accommodaties een prioriteit is van ons als Raad

Lees Meer
Getagged in:

Motie Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied

Overwegende dat het handboek bedoeld is om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen, door handvaten te bieden om extra landschappelijke kwaliteit toe te voegen aan ons landelijk gebied,

Lees Meer

Motie Glasintensivering Oostvoorne, Tinte en Rockanje

Constaterende dat: - Het bedrijf Glasvezel Buitenaf inventarisatie uitvoert voor aanleg in de kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte; - De algemene voorwaarden van Glasvezel Buitenaf woni

Lees Meer

Motie Drenkeling: aanpassing groen en blauw, ruimte voor inwoners

is van mening dat ook na de aanpassing van het bestemmingsplan, wordt door veel bewoners van de Drenkeling en aan de randen daarvan, de afstand tussen de bestaande en nieuw geplaatste bouwwerken als onvoldoende ervaren; 

Lees Meer
Getagged in:

Motie NOM woningen Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 23 maart 2021, in kennis gesteld van het voorstel Heroverweging NOM ready complex 107 en 109

Lees Meer
Getagged in:

Motie passend woningaanbod

Overwegende dat vigerende bestemmingsplannen de bouw van niet standaard woningen / woonvormen vaak niet mogelijk maken ende procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan vaak meerdere jaren duurt.

Lees Meer
Getagged in:

Motie VV Rockanje blijft op de Drenkeling

De raad in vergadering bijeen op 2 juni 2021, in kennis gesteld van het aangenomen raadsvoorstel privatisering en subsidiemogelijkheden bouwproces O.V.V. en V.V. Rockanje in de raadsvergadering van 28 april 2021

Lees Meer
Getagged in:

Motie Nu handelen, sneller beoordelen!

Constaterende dat: - het aanvragen van een hulpmiddel/huishoudelijke hulp bij de gemeente (wmo) een paar weken tot een paar maanden in beslag kan nemen,

Lees Meer

Motie Lachgas

Zich maximaal in te zetten aandacht te vragen voor de gezondheidsproblematiek rondom lachgas middels preventie op o.a. scholen en de sociale media.

Lees Meer

Motie Korenmolen ‘De maalderij’

Constaterende dat: - de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers; - er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn; - rioolaansluiting en toiletvoorzieningen niet aanwezig zijn.

Lees Meer

Motie Museaal Platform

Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle staten" werd georganiseerd.

Lees Meer

Motie Koepel Zeeburg

Constaterende dat: - de Koepel Zeeburg is heropgebouwd vanuit een culture en historische overwegingen; - de daadwerkelijke investeringen in 2014 zijn vastgesteld op € 671.889,00; - vanaf 2015 meerdere exploitatielasten door de gemeente Westvoorne zijn gedragen

Lees Meer

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Op deze pagina kunt u het verkiezingsprogramma van Partij Westvoorne online doorlezen of downloaden.

Lees Meer

Het Belang van een Groene Leefomgeving

Een groene omgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. In de nabijheid van een wereldhaven vragen wonen en werken in het groen om goede afspraken en regels.

Lees Meer
Getagged in:

Doe mee met ons Off-grid experiment

Wij willen graag een innovatieve bijdrage leveren aan de nationale duurzaamheidsdoelstellingen. We doen dit al in een aantal lopende bouwprojecten, maar zouden graag meehelpen de haalbaarheid verder te vergroten. Daartoe willen we onder realistische omstandigheden een experimentele modelwoonwijk opzetten.

Lees Meer
Getagged in:

Duurzaamheid en een Mooi Leven

Wij streven ernaar om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn.

Lees Meer
Getagged in:

Een prachtig Landschapspark voor Inwoners en Bezoekers

De openheid en kwaliteit van ons landschap vinden wij heel belangrijk. Dit vraagt om goed beleid en duidelijke en doordachte visies.

Lees Meer
Getagged in:

Goed Wonen Voor Iedereen

Voor iedere portemonnee en iedere leeftijd een passende woning in Westvoorne.

Lees Meer
Getagged in:

Groene, Gezellige en Levendige Dorpscentra

Wij kiezen voor groene dorpen met kleurrijke pleinen, gezellige terrasjes, leuke activiteiten en passende evenementen.

Lees Meer
Getagged in:

Verslag raadsvergadering van 28 april 2021

Verslag van de openbare digitale raadsvergadering van woensdag 28 april 2021 om 20.00 uur.

Lees Meer

Verslag raadsvergadering 20 januari 2021

Verslag van de digitale openbare raadsvergadering van woensdag 20 januari 2021 om 20.00 uur.

Lees Meer

Verslag raadsvergadering 17 februari 2021

Verslag van de digitale openbare raadsvergadering van woensdag 17 februari 2021

Lees Meer

Verslag raadsvergadering 23 maart 2021

Verslag raadsvergadering

Lees Meer

Het Belang van Externe Veiligheid

Door middel van landelijke wet- en regelgeving worden wij zo goed mogelijk beschermd tegen deze risico's. Maar wij willen daarnaast als gemeente al het mogelijke doen om overlast en risico's van en vanuit het havengebied in te perken.

Lees Meer
Getagged in:

BOA's, Politie, Brandweer en Ambulance zijn van Levensbelang

Ongelukken en inbraken zullen we helaas nooit helemaal kunnen voorkomen, maar we kunnen wel alles doen wat binnen ons vermogen ligt. Als daarvoor meer inzet van BOA's nodig is, dan willen wij daar ruimte voor maken.
Lees Meer
Getagged in:

Zelfstandig wonen moet plezierig, verantwoord en veilig kunnen

Om het mogelijk te maken dat een ieder die dit wil op een plezierige en veilige manier zelfstandig kan blijven wonen, zal ondersteuning geboden moeten kunnen worden.

Lees Meer
Getagged in:

Veilig Autorijden, Fietsen en Wandelen

Wij kiezen voor extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen. Wij zullen ons blijvend inzetten voor goede, veilige, filevrije verbindingen richting werk, regio en stad en voor een veilig netwerk van wegen en wandelpaden.

Lees Meer
Getagged in:

Gezond Financieel Beleid

Belastinggeld moet niet opgepot worden maar moet op verantwoorde wijze ingezet worden voor onze gemeenschap.

Lees Meer
Getagged in:

Betere Voorzieningen in onze Brede Scholen

Ook in Oostvoorne willen we dit de komende periode gaan doen voor de schoolgebouwen. Dit gaat vanzelfsprekend in goed overleg met de scholen. Zodoende zullen de nieuwe voorziening(en) straks goed aansluiten bij wat nodig is en bij wat passend is. Van belang is dat beide gebouwen qua ruimtegebruik flexibel zijn.
Lees Meer
Getagged in:

Actief Zijn & Gezond Zijn: Sport, Verenigingen en Cultuur

Het aanbod van sport voor doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking willen wij vergroten.

Lees Meer
Getagged in:

Participatie: Doe Mee!

Wij werken als politieke partij vanuit het principe 'voor en door Westvoorne'. Dit betekent dat wij iedereen die mee wil denken en waar dat kan mee wil beslissen, graag betrekken bij ons werk.

Lees Meer
Getagged in:

Synergie uit Regionale Samenwerking

Verbinding van onze wensen en doelen met onze regionale partners Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard is belangrijk

Lees Meer
Getagged in:

Samen Leven in onze Samenleving

Iedereen is welkom en probeert naar vermogen bij te dragen aan de samenleving.

Lees Meer
Getagged in:

Respectvolle Zorg voor Elkaar

Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben.

Lees Meer
Getagged in:

Een Goedwerkende Digitale Leefomgeving Faciliteert!

In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle onderzoek doen naar het organiseren van snel internet.

Lees Meer
Getagged in:

De Gezonde Economie

Bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Een groot deel van onze beroepsbevolking werkt in of nabij onze regio.

Lees Meer
Getagged in:

Volop Recreatiemogelijkheden

Westvoorne is een mooi gebied waar volop mogelijkheden zijn om te wandelen, te fietsen, paard te rijden, te zwemmen of andere buitenactiviteiten te beoefenen. Dit willen wij faciliteren met aantrekkelijke verbindingen, leuke plekken en goede restaurants om even op adem te komen.

Lees Meer
Getagged in:

Diverse berichten

verzoekt het college zo spoedig mogelijk een plan van aanpak ten behoeve van een toekomstbestendige organisatiestructuur van het WoonBedrijf ter bespreking aan de raad voor te leggen...
- Schoolmaatschappelijk werk - Jeugdgezondheidszorg - Verslavingspreventie- Jeugd- en jongerenwerk...
Zich maximaal in te zetten aandacht te vragen voor de gezondheidsproblematiek rondom lachgas middels preventie op o.a. scholen en de sociale media....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.