Verkeersveiligheid op Voorne (aan Zee)

De gemeenteraad van Westvoorne ontvangt vandaag onderstaande motie, met het verzoek deze te ondersteunen bij het indienen tijdens de raadsvergadering van 10 november en door te sturen naar de raden van Brielle en Hellevoetsluis

Lees verder

Verkeersveiligheid Strandweg Rockanje

De gemeenteraad van Westvoorne ontvangt vandaag onderstaande motie, met het verzoek deze te ondersteunen bij het indienen tijdens de raadsvergadering van 10 november.

Lees verder

Motie Voorwaarden maatschappelijk fonds Westvoorne

Afspraken en verplichtingen om de vrijgekomen Eneco miljoenen daadwerkelijk te besteden aan de inwoners.

Lees verder

Motie Natuurgericht openbaar groen

- er binnen de bebouwde kom gestart is met natuurgericht beheer van het openbaar groen en de Strandweg, Nieuwe Achterweg en Dorpsweg te Rockanje en aan De Ruy, Hoflaan en de Kleidijk te Oostvoorne op basis van natuurgericht beheer worden onderhouden;

Lees verder

Motie VV Rockanje blijft op de Drenkeling

De raad in vergadering bijeen op 2 juni 2021, in kennis gesteld van het aangenomen raadsvoorstel privatisering en subsidiemogelijkheden bouwproces O.V.V. en V.V. Rockanje in de raadsvergadering van 28 april 2021

Lees verder

Motie passend woningaanbod

Overwegende dat vigerende bestemmingsplannen de bouw van niet standaard woningen / woonvormen vaak niet mogelijk maken ende procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan vaak meerdere jaren duurt.

Lees verder

Motie Lachgas

Zich maximaal in te zetten aandacht te vragen voor de gezondheidsproblematiek rondom lachgas middels preventie op o.a. scholen en de sociale media.

Lees verder

Motie NOM woningen Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 23 maart 2021, in kennis gesteld van het voorstel Heroverweging NOM ready complex 107 en 109

Lees verder

Motie toekomstbestendigheid Aula begraafplaatsen Westvoorne

De Aula van de begraafplaats in Oostvoorne zeer verouderd is en al lange tijd de wens bestaat om deze gemeentelijke accommodatie te renoveren;

Lees verder

Motie Drenkeling: aanpassing groen en blauw, ruimte voor inwoners

is van mening dat ook na de aanpassing van het bestemmingsplan, wordt door veel bewoners van de Drenkeling en aan de randen daarvan, de afstand tussen de bestaande en nieuw geplaatste bouwwerken als onvoldoende ervaren; 

Lees verder

Motie Voortgangsrapportage

Door de fractie van Partij Westvoorne wordt een motie voortgangs rapportage ingediend (zie bijlage).

Lees verder

Motie Gezond blijvende begroting

Dat voor een structureel sluitende begroting 2021-2023 uitname uit de algemene reserve nodig blijkt.

Lees verder

Motie Koepel Zeeburg

Constaterende dat: - de Koepel Zeeburg is heropgebouwd vanuit een culture en historische overwegingen; - de daadwerkelijke investeringen in 2014 zijn vastgesteld op € 671.889,00; - vanaf 2015 meerdere exploitatielasten door de gemeente Westvoorne zijn gedragen

Lees verder

Motie Schaapjes op het droge

Constaterende dat: * er de afgelopen 2 seizoenen een schaapskudde in het gemeentelijk duinterrein op een natuurlijke manier de vegetatie in toom te houden.

Lees verder

Motie Nu handelen, sneller beoordelen!

Constaterende dat: - het aanvragen van een hulpmiddel/huishoudelijke hulp bij de gemeente (wmo) een paar weken tot een paar maanden in beslag kan nemen,

Lees verder

Motie Woonwensen en anders bouwen

Constaterende dat: - het regio-akkoord aangeeft dat er een tekort aan huurwoningen bestaat; - er interesse bestaat om anders te wonen, dat wil zeggen duurzame materialen en energieneutraal, van bouw tot en met bewonen; - in andere gemeenten positieve ervaring is opgedaan met anders bouwen en wonen.

Lees verder

Motie naar de kern

Constaterende dat: - de kerntaak van het woonbedrijf bestaat uit het verhuren van woningen; - het woonbedrijf objecten in beheer en eigendom heeft die niet tot de kerntaak behoren;

Lees verder

Motie doorontwikkeling centrum Rockanje

Constaterende dat: - het centrum van Rockanje toekomstbestendig dient te worden ontwikkeld om de recreatieve aantrekkelijkheid te behouden; - de verbinding tussen dorp en natuur, gebouwde omgeving en landschap een kernwaarde is van Westvoorne.

Lees verder

Motie optimaliseer subsidie aanvragen

constaterende dat: • Er diverse mogelijkheden voor de gemeente zijn om kosten te reduceren door het aanvragen van subsidies, heffingskortingen en dergelijke;

Lees verder

Motie doorontwikkeling paardensport Westvoorne

Constaterende dat: - een paardensportvereniging in Rockanje op het bedrijventerrein ongewenst is; - er op Voorne-Putten geen locatie bestaat die kan voorzien in voldoende faciliteiten behorende bij de paardensport.

Lees verder

Motie Compensatie sport- en cultuurverenigingen

overwegende dat: - het voortbestaan van verschillende verenigingen als gevolg van het coronavirus onder druk staat;

Lees verder

Motie Museaal Platform

Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle staten" werd georganiseerd.

Lees verder

Motie Korenmolen ‘De maalderij’

Constaterende dat: - de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers; - er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn; - rioolaansluiting en toiletvoorzieningen niet aanwezig zijn.

Lees verder

Motie Woonprojecten

Constaterende dat: - er meerdere particuliere initiatieven bestaan voor bijzondere woonvormen; - deze initiatieven zijn gepresenteerd in december 2019; - tot op heden deze initiatieven niet tot realisatie zijn gekomen

Lees verder

Motie jeugdvoorzieningen

Constaterende dat: - de speelvoorzieningen binnen Westvoorne ontoereikend of niet doelmatig zijn; - de verbinding van spelen en ontwikkeling met verbinding naar natuur en omgeving onvoldoende beschikbaar is in Oostvoorne.

Lees verder

Motie Bereikbare Woningen

Overwegende dat de doorstroming van middeninkomens naar een geliberaliseerde huurwoning vrijwel onmogelijk is omdat er nauwelijks aanbod bestaat binnen Westvoorne;

Lees verder

Motie mogelijkheden Westvoorne

Overwegende dat gedifferentieerde woonvormen bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving; - het aantal pre-mantelzorg woningen achterblijft bij de behoefte in de maatschappij; - initiatieven en ontwikkelingen zoals een zorghotel of hospice niet plaats vinden binnen de gemeente; - ontwikkeling van meergeneratiewoningen achterblijft bij de landelijke trend.

Lees verder

Motie Verkeersveiligheid Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 4 november 2020, in kennis gesteld van de veiligheidssituatie op de Brielseweg, deRuy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne door meerdere bewoners en omwonenden,

Lees verder

Motie toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie

Constaterende dat de toekomstbestendigheid van onze buitensport-accommodaties een prioriteit is van ons als Raad

Lees verder

Motie 30 km zone Oostvoorne

De raad in vergadering bijeen op 28 oktober 2020, in kennis gesteld van de verkeerssituatie op de Stationsweg, Donselaer, Zeeweg, Schepenenweg, Kerkplein, Hoflaan, Mildenburglaan, Burgemeester Letteweg en het Dorpsplein te Oostvoorne

Lees verder

Motie evenementen Westvoorne

Constaterende dat de gemeente kan ondersteunen in het ter beschikking stellen van dorspleinen en maatschappelijk vastgoed, zoals de meander en MFC de Man.

Lees verder

Motie Glasintensivering Oostvoorne, Tinte en Rockanje

Constaterende dat: - Het bedrijf Glasvezel Buitenaf inventarisatie uitvoert voor aanleg in de kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte; - De algemene voorwaarden van Glasvezel Buitenaf woni

Lees verder

Motie Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied

Overwegende dat het handboek bedoeld is om inwoners en andere initiatiefnemers te ondersteunen in de uitwerking van concrete bouw- of inrichtingsplannen, door handvaten te bieden om extra landschappelijke kwaliteit toe te voegen aan ons landelijk gebied,

Lees verder

Inschrijven voor onze nieuwsbrief