Motie 30 km zone Oostvoorne

Stock_238128297

De raad in vergadering bijeen op 28 oktober 2020, in kennis gesteld van de verkeerssituatie op de Stationsweg, Donselaer, Zeeweg, Schepenenweg, Kerkplein, Hoflaan, Mildenburglaan, Burgemeester Letteweg en het Dorpsplein te Oostvoorne

Constaterende dat:
- voornoemde wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg B en bestemd als verblijfsgebied;
- op grond van paragraaf 4.1 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW1 inzake verkeerstekens moet de in te stellen maximale snelheid in overeenstemming zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dat betekent dat de weg zo ingericht moet zijn dat weggebruikers door de inrichting van de weg als het ware gedwongen worden niet harder te rijden dan de voorgeschreven snelheid. Een 30km/h-zone moet 'zelf handhavend' zijn;
- er sprake is van jonge verkeersdeelnemers die van en naar hun school, kerk, vereniging en dorpscentrum in het algemeen bewegen;
- het rapport van de gemeentelijke ombudsman, bekend onder dossiernummer 3953, voornoemde constateringen bevestigd.


Overwegende dat:
- de bestaande voorzieningen waaronder bebording en bijzondere indeling van het wegdek zeer beperkt bijdragen aan het realiseren van een maximum snelheid van 30 km per uur;
- bewoners, bezoekers, passanten en omwonenden zich met regelmaat onveilig voelen door de hogere snelheden van het gemotoriseerd verkeer;
- er geen snelheid remmende of beperkende maatregelen aanwezig zijn;
- ieder verkeersslachtoffer er 1 teveel is;
- Een rustig straatbeeld bijdraagt aan de beleving van winkelen en uitgaan, daarmee een positieve uitwerking naar de economie van de omgeving.


Verzoekt het college:
- voor 28 februari 2021 de raad te informeren over alle mogelijkheden die van toepassing kunnen zijn op voornoemde wegen;
- voor 30 april 2021 besluitvorming voor te leggen aan de raad;
- voor het zomerreces van 2021 te starten met de gekozen uitvoering en deze uiterlijk 2021 op te leveren.
Diverse berichten

Na het voorstel van wethouder de Graad om de woningen aan de Gijzenhoekweg, Betlehemweg, Dirk van Leydenweg en de Middellandweg in Oostvoorne waar de wethouder aangeeft de woningen te verduurzamen teg...
Er gaat momenteel iets niet goed met het democratisch proces in Westvoorne en ik zal u vertellen waarom niet: 'als inwoners, maar ook als volksvertegenwoordigers gevraagd wordt mee te p...
Samengaan gaat vaak om het aantal zetels, maar bij ons ging het altijd om wat we écht belangrijk vonden en ik denk dat we daarom beter maar gewoon onszelf moeten blijven. Ik vind het een hele goede en...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.