Hoe kunnen we de Fast Ferry behouden voor Voorne?

FastFerry_1880-web

In oktober is aan de wethouder verzocht in gesprek te treden met de gemeente Rotterdam voor het behouden van de verbinding Maasvlakte - Hoek van Holland. De wethouder achtte het niet opportuun om in gesprek te gaan. Reden genoeg voor het stellen van aanvullende vragen.

Op donderdag 14 oktober is in de raad van de gemeente Rotterdam gesproken over de motie: Snel weer een veer voor Hoek van Holland!

Het verzoek aan het College van Rotterdam is als volgt:
- Alles in het werk te stellen om alsnog een toeristische verbinding over water tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte te realiseren;
- Bij voorkeur direct aansluitend op de huidige afloop van de contractperiode;
- Te onderzoeken of daartoe de resterende middelen ingezet kunnen worden ten behoeve van een nieuw af te sluiten contract met een vervoerder, en uiteraard de reizigers van het vervoer over water te informeren indien de nieuwe regeling gerealiseerd wordt;

In de verdere beraadslaging geeft de wethouder (van Rotterdam) aan dat het college van de gemeente Rotterdam de motie omarmt.

De secretaris van het Toeristisch Ondernemers platform Voorne Putten geeft het volgende aan:
"Dit is een onverwacht en teleurstellend besluit. Juist op het moment dat we zo hard werken aan de bereikbaarheid van Voorne-Putten, het verbeteren van de vaarverbindingen op en rond Voorne-Putten en aan het toeristisch profiel als geheel. Veel inwoners en recreanten maken gebruik van de vaarverbinding. Het wegvallen van de verbinding raakt recreatieondernemers, horeca en winkeliers. Wij lezen dat momenteel verkend wordt in hoeverre er een doorstart gemaakt kan worden. Dit onderzoek voert de gemeente Rotterdam uit samen met Nationaal Park Hollandse Duinen. Zie ook https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10617270/1/s21bb011080_5_58231_tds.

Het lijkt ons een logische stap als de gemeentes op de Voorne-Putten aanhaken bij deze verkenning en samen met Rotterdam en Hollandse Duinen een partnerschap vormen. Wij verzoeken het college om in gesprek te gaan met wethouder Bokhove van Rotterdam en actie te ondernemen."

In het antwoord van de wethouder van Westvoorne is op te maken dat er vanuit de gemeente Westvoorne geen inspanningen worden verricht om het veer te behouden of in gesprek te gaan met de betrokken wethouder van Rotterdam. U geeft dat in de eerdere beantwoording als volgt aan:

"Het college betreurt het dat de Fast Ferry uit de vaart wordt genomen. De oorzaak van het uit de vaart nemen van de Fast Ferry ligt in het feit dat de aanbestedingen voor het in de vaart houden van de Fast Ferry zijn mislukt. Na de mislukte aanbestedingen is gekeken naar de mogelijkheden van inbesteding voor personen vervoer over water alsmede naar een alternatief in de vorm van vervoer over land door EBS. Op basis van deze verkenning is er gekozen voor vervoer over land.

Het college van B&W van de gemeente Rotterdam heeft het besluit voor de keuze voor vervoer over land bekrachtigd. Het is dan ook niet opportuun om hierover nader in gesprek te gaan met wethouder van Bokhove van de gemeente Rotterdam."

Op basis van de beschikbare gegevens is er sprake van jaarlijks 60.000 overzettingen.

Vragen
Voor Westvoorne betekent dit dat er 60.000 potentiële recreanten op Voorne in het algemeen en Westvoorne in het bijzonder, verblijven of recreëren.
- Welke inspanningen verricht de wethouder om het veer van en naar Hoek van Holland te behouden voor bereikbaarheid van Westvoorne.
- Welke mogelijkheden ziet de wethouder wél om in gesprek te gaan met de collega wethouder van Rotterdam.
- Op welke wijze zorgt de wethouder dat de diverse OV subsidie's , bijvoorbeeld vanuit de MRDH, ten goede komen voor het behouden van het veer.
- Welke middelen vanuit de raad van Westvoorne heeft de wethouder nodig om het gesprek met collega wethouders, college's en MRDH te laten plaatsvinden.


Diverse berichten

Constaterende dat: - de speelvoorzieningen binnen Westvoorne ontoereikend of niet doelmatig zijn; - de verbinding van spelen en ontwikkeling met verbinding naar natuur en omgeving onvoldoende beschikb...
Constaterende dat: - het aanvragen van een hulpmiddel/huishoudelijke hulp bij de gemeente (wmo) een paar weken tot een paar maanden in beslag kan nemen,...
Bij Basisschool De Zeewinde in Rockanje neemt het aantal leerlingen toe. Om ook in de toekomst goede huisvesting te bieden, zijn twee extra klaslokalen in de school gerealiseerd. Op donderdag 24 febru...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.