Begrotingsraad woensdag 10 november 2021

Stock_344874668

Voorzitter, in meerdere opzichten is het vandaag een bijzondere Begrotingsraad.

Opnieuw vergaderen we met strengere maatregelen, het coronavirus wil maar niet wijken.

Vorig jaar, rond deze tijd, heeft de raad de begroting voor 2021 vastgesteld. De onverwachte 21 miljoen van Eneco heeft ertoe geleid dat de begroting vorig jaar dekkend gemaakt kon worden.
De gehele raad was van oordeel dat voor onze inwoners een aantal wensen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied verwezenlijkt moest worden. Onze gemeente moest goed overgedragen worden aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Vandaag praten we over de laatste begroting van de gemeente Westvoorne.
De teleurstelling is groot, voorzitter. 1 jaar nadat wij de begroting voor 2021 vaststelden, constateren wij dat de meeste plannen die er waren nog niet zijn opgestart of, indien wel opgestart, inmiddels stil liggen.

Onze inzet was groot. Met talloze moties en amendementen hebben wij tot het uiterste geprobeerd om het geld dat beschikbaar was, te besteden aan de culturele en maatschappelijke initiatieven die wij zo belangrijk achten voor onze gemeente. Het resultaat hiervan is helaas zeer beperkt.

Zo is er, ondanks verzoeken aan het college, geen instemmingsoverleg gevoerd met Brielle en Hellevoetsluis over bijvoorbeeld de Korenmolen. Ook is er geen overleg gevoerd over de paardensport. Partij Voorne aan Zee stelt dat de wethouder zich meer pro-actief had kunnen opstellen en met de andere gemeenten in overleg had moeten gaan.

Van uitstel komt afstel en volgend jaar staat onze gemeente met lege handen.
Als fractievoorzitter van Partij Voorne aan Zee vraag ik u, in het belang van de gemeente Westvoorne, in gesprek te gaan met alle betrokken partijen en te zorgen voor een concreet beleidsplan met de bijbehorende uitvoering.

Het maatschappelijk fonds dient behouden te worden voor de inwoners van Westvoorne en dient aangewend te worden voor initiatieven m.b.t. cultuur, sport en sociale verbinding. Voor nu, voor 2022 en voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het nu al overhevelen van deze ideeën en initiatieven naar de nieuwe gemeenteraad van 2023, zoals mevrouw Kraajenbrink van GBW opperde, is een heel slecht idee (van notabene een lokale partij) en komt onze inwoners beslist niet ten goede.

Voorzitter, met de begroting die thans voorligt, kan Partij Voorne aan Zee niet instemmen. Er worden kunstgrepen uitgevoerd met incidentele gelden, alles om de begroting sluitend te krijgen.
Er blijft nauwelijks geld over voor de zo belangrijke maatschappelijke projecten. Dat kan – en mag – niet de bedoeling zijn.

Voorzitter, wij doen een dringend beroep op dit college om de opdrachten die de raad aan dit college heeft gegeven, alsnog in 2022 uit te voeren.

Namens Partij Voorne aan Zee,

Alice Vermeer, fractievoorzitter Inschrijven voor onze nieuwsbrief