Amendement investeringssubsidie tennisvereniging Oostvoorne en tennisclub West-Voorne

20220130-102228padel-AdobeStock_434053854-1

Op 26 januari 2022 besluit de raad over een investering en lening van totaal  € 143.500,00 voor de aanleg van padelbanen.

Waar Partij Voorne aan Zee graag ziet dat er geïnvesteerd wordt voor en door verenigingen, zijn er veel onduidelijkheden ten aanzien van mogelijke overlast in de omgeving van Tennisvereniging Oostvoorne.

Omdat de Padel sport recentelijk een enorme ontwikkeling heeft in Nederland zijn er nog geen exacte gegevens bekend hoe deze sport (beoefening) past in een gebouwde omgeving. Landelijk zijn er platforms die richting geven, op basis van hun ervaringen, hoe om te gaan met licht- en geluidsoverlast. Bijvoorbeeld dat er minimaal 200 meter afstand is tussen padelbanen en huizen.

Dat geluidsoverlast aan de orde is in Oostvoorne, blijkt uit diverse brieven van omwonenden.

Partij Voorne aan Zee stelt daarom voor om de subsidieaanvraag in 2 delen te knippen waarbij in Rockanje te starten met de uitwerking omdat daar de overlast naar verwachting minimaal is en voor Oostvoorne eerst te onderzoeken en concrete afspraken te maken met de tennisvereniging en omwonenden. Het doel is te komen tot een verantwoorde omgeving waar buren elkaar geen overlast geven.

Het amendement is afgewezen door de raad.


Amendement investeringssubsidie tennisvereniging Oostvoorne en tennisclub West-Voorne

De raad in vergadering bijeen op 26 januari 2022, handelend over de investeringssubsidie:

Overwegende dat: 

-een padelbaan in de uitvoering van het spel, 'door de slag met het padel en het geluid wat de spelers maken,' geluidsoverlast kan veroorzaken voor omwonenden;

-het aantal meldingen van geluidsoverlast door padelbanen landelijk groeit;

-omwonenden bij tennisvereniging Oostvoorne verwachten dat het geluid verergert met een derde padelbaan bij tennisvereniging Oostvoorne.

Is van mening dat:

-er onderzoek nodig is naar mogelijke geluidsoverlast voor het gebruik van een derde padelbaan;

-er garanties moeten zijn die voldoen aan wet en regelgeving en geen overlast veroorzaken voor omwonenden;

-er door middel van participatie draagvlak aanwezig moet zijn met omwonenden;

-wanneer er sprake is van één (1) of meerdere zwaarwegende belang(en) van omwonenden en belanghebbenden, het raadsbesluit zodanig voorziet in informatie dat een zorgvuldige afweging en besluitvorming door de raad mogelijk is.

-pas als boven genoemde zaken duidelijk zijn een voorstel omtrent subsidie voor de aanleg van een 3e padelbaan voor de tennisvereniging in Oostvoorne aan de raad kan worden voorgelegd.

Besluit:

Het eerste punt van het voorgelegde conceptbesluit (In 2022 een bedrag van€ 43.500,- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen aan tennisvereniging Oostvoorne voor de aanleg van een derde padelbanen conform de beleidsregel 2.5.5.e) te schrappen.
Diverse berichten

Verzoekt het college de subsidie aan de Voedselbank over 2019 te verhogen naar 5000 euro en deze kosten te dekken vanuit de algemene reserves. In de notitie Armoedebeleid, de huidige afspraken, h...
In de commissie Beeldvorming is op 2 september zijn de resultaten van een verkeersveiligheid onderzoek gepresenteerd met betrekking tot het verkeer in en om Oostvoorne....
Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg beter aan te laten sluiten bij ...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.