Algemene beschouwingen juli 2021

20220214-085801PVAZ-partijlogo

Er gaat momenteel iets niet goed met het democratisch proces in Westvoorne en ik zal u vertellen waarom niet: 'als inwoners, maar ook als volksvertegenwoordigers gevraagd wordt mee te participeren bij vraagstukken die belangrijk zijn voor onze leefbaarheid en het plezier in wonen, en er wordt vervolgens aan voorbij gegaan, dan missen we de kern van de democratie. 

Juli 2021

Partij Westvoorne

Beste lezers en luisteraars van deze algemene beschouwingen van Partij Westvoorne. Er gaat momenteel iets niet goed met het democratisch proces in Westvoorne en ik zal u vertellen waarom niet: 'als inwoners, maar ook als volksvertegenwoordigers gevraagd wordt mee te participeren bij vraagstukken die belangrijk zijn voor onze leefbaarheid en het plezier in wonen, en er wordt vervolgens aan voorbij gegaan, dan missen we de kern van de democratie.

Geerten Boogaard schreef in zijn column in het vakblad Binnenlands bestuur 'als je aan een kind vraagt: wil je kaas of worst, zal het kind één van beide opties kiezen.' Maar of het daarna fair is om je kind voortaan aan te kondigen als een kaasliefhebber is een andere vraag. De inwonersconsultatie waar Geerten Bogaard in zijn stuk aan refereert was geen onderzoek naar ieders gewenste uitzicht met of zonder windturbines, maar een gericht onderzoek naar de beweegredenen van het stille midden: 'ergens moesten die zonneweiden en windturbines komen, binnen beleidskeuzes die voor de consultatie al gemaakt waren.'

Inwoners, maar ook raadsleden van Westvoorne mogen verwachten dat inspraak en participatie hen iets oplevert, dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. Met 'bloed, zweet en tranen,' zijn meer dan 20 moties geschreven door de raadsleden van Westvoorne. Een gevoel
van trots maakte zich destijds van mij meester, 'ik droomde van de koppen in de regionale kranten: de inzet van de gezamenlijke fracties van Westvoorne leidde tot een geweldig resultaat!'

Er rest ons echter nu niets anders dan te constateren dat het geen zin heeft gehad en dat is pas echt zuur. Het is de taak van raadsleden om de inwoners van de gemeente te vertegenwoordigen. Het beleid van het college moet binnen de lijnen passen die de raad heeft uitgezet en het college moet doen waar de raad om heeft gevraagd. De raad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De raad geeft de opdracht en stelt de kaders.

De stedenbouwkundige visie Landgoed Drenkeling en het Stedenbouwkundige programma van eisen is eveneens met een intensief participatietraject tot stand gekomen. De visie gaat uit van een landgoedconcept met veel ruimte voor groen en water. De (toekomstige) bewoners hebben een keuze gemaakt voor hun woon en leefomgeving. Zo kiest Westvoorne nadrukkelijk voor het behoud van het karakteristieke landschappelijke karakter en een ruimtelijke structuur. Deze eigenschappen vormen namelijk de identiteit van
onze gemeente. Westvoorne kiest dus bewust niet voor massaliteit.

Wat schetst onze verbazing? In het voorgestelde projectplan worden op een 'postzegel' 285 woningen gepland en de hoogte van de gebouwen blijft ongewis. Na de herindeling worden de grenzen van Westvoorne letterlijk verlegd naar die van Voorne aan Zee, en dat biedt betere kansen voor verspreiding van woongebieden. En nu wordt dus zonder pardon voorbijgegaan aan de eerder vastgestelde visie en de unanieme besluitvorming van de raad.

Zo doe je de inwoners tekort en het gevolg daarvan is dat het vertrouwen van de inwoners in de politiek daalt en dat zij in opstand komen. De uitvoerig en zorgvuldig besproken documenten worden achteloos vervangen door gelegenheidspolitiek. Daarbij is het niet eerder voorgekomen dat stukken zo vaak werden 'teruggegeven' aan de wethouder en talloze extra vergaderingen werden ingepland om tot besluitvorming komen. De impact daarvan op de samenleving is fors. Inwoners worden in onze gemeente op deze wijze niet gehoord, de resultaten van burgerparticipatie verdwijnen daarmee in het archief en de samenhang met eerdere beleidskeuzes worden niet erkend of meegenomen in de besluitvorming.

Het resultaat van het afgelopen jaar is een college dat zich klaarblijkelijk richt op de grote zaken waarbij wethouders zich gedragen als regionale bestuurders.

Partij Westvoorne benadrukt dat een gemeente altijd uitsluitend en rechtstreeks het belang van haar inwoners voor ogen dient te houden, dit is belangrijk voor het vertrouwen. Een constructieve, coöperatieve en enthousiaste houding voor de initiatieven van inwoners, verenigingen, stichtingen en andere organisaties getuigt van respect en waardering voor de inwoners. De kracht van de samenleving dient meer gewaardeerd te worden en moet op waarde worden geschat is de mening van Partij Westvoorne.

De afgelopen jaren zijn verschillende dorpsvisies samen met inwoners tot stand gekomen.
Grote wensen die daarbij steevast genoemd worden zijn: 'een bruisende hechte dorpsgemeenschap, maatschappelijke voorzieningen van hoog niveau, ontmoetingsplekken voor de jeugd en senioren, een gezonde woningmarkt, inzetten op klimaatverbetering en een
groen, veilig dorp rijk aan natuur en cultuur en cultuurhistorie'. Vele initiatieven zijn geconcretiseerd in moties, denk aan de Korenmolen, de paardensport en er volgt nog een prachtig initiatief voor de bunkers,zo hebben wij vernomen. 

Partij Westvoorne roept de raad en het college op om de aanvragen die ingediend zijn en beloftes die gemaakt zijn, nu en in het verleden, te concretiseren en als uitgewerkt voorstel aan te bieden aan de raad, zodat er een onomkeerbaar besluit genomen kan worden.
Het fusieproces Het afgelopen jaar is gestart met het fusieproces. De gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne zullen samenvoegen tot één gemeente: Voorne aan Zee. Hierbij dient een gelijkwaardig speelveld gecreëerd te worden waarbij de identiteit van alle kernen gewaarborgd is, en blijft.

Veel stichtingen, verenigingen en andere culturele organisaties willen investeren in onze nieuwe gemeente, met innovatieve ideeën en samenwerkingsverbanden om vanuit een sterk historisch en cultureel besef de omgeving zo aantrekkelijk en dynamisch en mogelijk te maken. Vrijwilligers steken hier veel tijd en energie in en geven zo uiting aan de saamhorigheid en betrokkenheid die zo belangrijk is voor onze kernen.

We pleiten voor het opstellen van een lokaal democratisch akkoord, voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. We vinden dat een ideale basis voor een vitale lokale democratie.De visie van Partij Westvoorne op de Kadernota 2022 Weinig ruimte voor nieuw beleid.
De algemene reserve op de begroting is bestemd voor het opvangen van financiële tegenvallers, waarbij een weerstandsratio van 1 vereist is. Volgens Partij Westvoorne zou deze dus verlaagd kunnen worden naar € 750.000.

De door de inwoners opgebrachte gelden zouden aangewend moeten worden voor investeringen. Je kunt namelijk ook TE voorzichtig zijn. Verlies daarbij bovendien niet uit het oog dat een keuze voor nieuw beleid ook besparingen kan opleveren. Geen nieuw beleid
betekent stilstand. En stilstand is achteruitgang...

Wonen
Het college heeft geen rekening gehouden met de sterk veranderende woonopgave, zo is te lezen in de kadernota. Deze woonopgave is niet uniek voor onze gemeente. We missen ambitie en daadkracht nu het college het nalaat nieuwe locaties te onderzoeken en voorstellen te doen.
In plaats daarvan wordt gekozen voor de massaliteit en eenvormigheid van gestapelde bouw in een Vinex-achtige wijk, veel steen en zo min mogelijk groen. En dit op een plek die zich kenmerkt door ruimte en natuurschoon. Bovendien worden bestaande afspraken met de
inwoners geschonden. Partij Westvoorne stelt het college voor de blik te verruimen, letterlijk en figuurlijk op 'Voorne aan Zee niveau.'

De onvoldoende voorbereiding met betrekking tot de NOM-woningen in onze gemeente heeft inmiddels voldoende aandacht gehad. Maar Partij Westvoorne verbaast zich bij het horen van protesten en kritische geluiden van inwoners en raadsleden, over het gebrek aan communicatie en zorgvuldigheid, waarmee ons woonbeleid en daarmee de dienstverlening aan de burger, gepaard lijkt te gaan. Er liggen plannen voor woningbouw aan de Ruy in Oostvoorne. We roepen het college op om tijdig met de omwonenden en inwoners te gaan praten en het participatietraject over de voorgenomen plannen op te starten. Hiertoe dienen wij een motie in.

Onze ouderen ervaren meer en meer het wegvallen van de voor hen zo belangrijke voorzieningen, denk aan het winkeltje en de ontmoetingsruimte in de woonzorgcentra, 'het koffie drinken met elkaar en de mogelijkheid om een praatje maken.' Het netwerk valt weg
voor hen en dit zorgt voor eenzaamheid en verdriet. Partij Westvoorne heeft daartoe een motie geschreven. De motie 'actieplan voorzieningen ouderen', gaat over meer dan alleen het organiseren van activiteiten. Een goede leefbaarheid voor alle inwoners van Westvoorne levert op den duur veel meer op en vermindert de zorgkosten. Belangrijker nog is het welzijn van mensen!

Het omdenken moet ook in de jeugdzorg vorm krijgen. Er is veel discussie over de steeds meer stijgende kosten, onvoldoende grip op de kwaliteit en werkwijze in de jeugdhulp. Het moreel kompas, de roep om menselijke maat verzandt in onuitlegbare regels en voorwaarden.
Daarmee wordt goede zorg, waaronder jeugdzorg slecht - tot niet uitvoerbaar.

Investeer nog meer in deskundigheid van zorg/hulpverleners dichtbij huis, dan kan specialistische hulp in de omgeving van het kind georganiseerd worden. Behalve het vinden van goede pleeggezinnen, kun je daarbij ook denken aan logeerhuizen in de nabijheid van kinderen. De verbinding met de buurt, vriendjes en familiebezoek wordt daarmee gemakkelijker. De specialist wordt ambulant. Geef de kinderen, het gezin voldoende keuze bij het zoeken naar geschikte hulp. Ook als deze misschien niet past in de inkoop/overeenkomsten die afgesloten worden met de aanbieders, het is belangrijk dat zij de begeleiding krijgen die nodig is en dat zij gehoord worden.

Gemeenschappelijke regelingen
Er zijn maar liefst tien gemeenschappelijke regelingen. Door de straks geldende nieuwe gemeentegrenzen worden inwoners met elkaar verenigd in een nieuwe, autonome, gemeente. Wil je deze nieuwe autonomie waarborgen en behouden, dan kies je niet altijd automatisch voor de constructie van een gemeenschappelijke regeling. Vanzelfsprekend spreken we hierbij niet over de VRR en de GR Jeugdzorg, een goede samenwerking is immers van groot belang.

Partij Westvoorne stelt voor hier eens met elkaar over na te denken en te discussiëren. Uitbesteden en regievoeren kan geen doel zijn, mogelijk kunnen we het zelf beter. Vertrouwen is de basis van alles. Het vertrouwen van de inwoners in de politiek, het vertrouwen
van de raad in een adequaat college en vice versa, het vertrouwen tussen raadsleden onderling, al dit vertrouwen is nodig om samen te kunnen werken aan een prettige, sociale, veilige en financieel gezonde (nieuwe) gemeente waar het goed toeven is voor alle inwoners. De fractie van Partij Westvoorne wil graag constructief verder aan de slag en samenwerken met de raadsfracties, zodat we onze prachtige dorpen in goede handen kunnen overdragen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee!

Tot slot bedanken wij alle ambtenaren en medewerkers die zich, in deze zo drukke tijd in de opmars naar de fusie, inzetten om alles goed te laten verlopen.

Namens de fractie van Partij Westvoorne,
Alice Vermeer


Inschrijven voor onze nieuwsbrief