Algemene beschouwingen 2020

20220214-084723PVAZ-partijlogo

Een terugblik op 2020 en vooruitkijkend vanuit een lokaal perspectief.

Lokaal perspectief.

Algemene beschouwingen
Partij Westvoorne
November 2020

Wat moeten we leren van de Corona crisis?
Soms gebeurt er iets wat zorgt voor een enorme uitdaging voor mensen en organisaties. Het coronavirus baant zijn weg door de Nederlandse bevolking. Een crisis zoals het coronavirus heeft veroorzaakt, maakt plotseling duidelijk dat wachten soms echt geen optie is. Stel je de volgende mededeling voor: 'Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. U kunt over twee jaar uw aanvraag indienen'. Als we iets leren van de coronacrisis, dan is het wel dat de overheid soms echt snel moet handelen en dat regelingen vandaag bedacht, morgen operationeel moeten zijn.

Gemeente Westvoorne, onze lokale overheid, heeft op dit moment ook te 'dealen' met crisissituaties, denk aan de impact en gevolgen van corona, maar ook die van het welzijn van inwoners, het veilig verkeer in de wijken, en in een ander perspectief; die van de huiselijke
kring. Denk aan een crisis waarbij het regelen van hulpmiddelen aan ernstig zieke mensen direct nodig is. 'Stel je eens voor dat het aangepaste bed voor een patiënt eindelijk thuis geleverd wordt en de patiënt al overleden is?' 

Partij Westvoorne wil geen drempels als het gaat om acute hulp of zorg. Mensen hebben zelf vaak hele goede ideeën over de zorg die zij
nodig hebben en over de organisatie daarvan. Maar door complexe procedures en/of door traag handelen bij een hulpvraag, kan er vaak niet snel geschakeld worden. Dat kost voor iedereen die afhankelijk is van hulpmiddelen veel energie, denk aan ouderen of gezinsleden
van een zieke ouder of kind, ze maken zich zorgen en ervaren stress.

Het kost ook tijd en energie van de afdelingen van de gemeente; van een aanvraag tot de uiteindelijke toewijzing zijn er al vele telefoontjes gepleegd en is er papierwerk aan gewijd. Net zoals de overheid in staat is geweest om binnen enkele dagen te zorgen voor een noodpakket banen en economie, (17 maart 2020) vindt Partij Westvoorne dat erin huiselijke/hulpbehoevende crisissituaties van allerlei aard gezegd moet kunnen worden: 'nu handelen en later beoordelen.' Hiertoe wordt een motie ingediend.

Een bijkomstigheid is, dat het ook een besparing zal opleveren, want 'tijd is geld.' Dit in de wetenschap dat niemand voor zijn plezier een ziekenhuisbed, een rolstoel of een traplift aanvraagt en daarmee de kans op onrechtmatigheid heel klein is. Hetzelfde principe geldt ook voor de aanvragen van onze lokale ondernemers en verenigingen. Een kortere doorlooptijd en/of sneller duidelijkheid bespaart eenieder veel tijd en energie. Het is vanzelfsprekend dat bij kleine of grote projecten een bepaalde tijdslimiet nodig is. Desalniettemin: 'waarom duurt het soms vele jaren voordat een ondernemer duidelijkheid krijgt over het aan te leggen terras, of voordat de plaatselijke voetbalvereniging eindelijk over een nieuwe accommodatie beschikt?' 

Ook het lokaal bestuur moet de hand in eigen boezem steken. Partij Westvoorne pleit ervoor dat alle procedures, bestaande plannen en aanvragen beoordeeld worden op effectiviteit en tijdsplanning, vooral ook met het oog op de herindeling. De lokale partijen van Westvoorne hebben moties voorbereid om een aantal bestaande plannen vlot te trekken. Denk bijvoorbeeld aan burgerinitiatieven zoals 'het Woonhof en het Knarrenhof.'

Het lokale goud: verenigingen en ondernemers
We kennen allemaal het grote belang van de verenigingen in onze dorpen, in elk verkiezingsprogramma en ook in het huidige coalitieakkoord wordt er nadrukkelijk over gesproken. Sport en cultuur zijn belangrijk voor iedereen en voor iedere leeftijdsgroep.
Goede sportvoorzieningen en toegankelijke verenigingen zijn daarvoor belangrijk. Daarom blijven we ons standpunt herhalen dat we, in samenspraak met de verenigingen, nu moeten investeren in alle accommodaties, zoals in ieder geval en op korte termijn voor de voetbal en de paardensportvereniging. Voor de herindeling moeten de accommodaties en het achterstallig (maatschappelijk) onderhoud tiptop in orde zijn! Doen we dit niet, dan riekt het naar de schijn van diefstal van onze eigen inwoners. 'Stel je eens voor dat er jarenlang alleen
maar prachtige woorden gesproken worden, maar de daadkracht ontbreekt en de besluiteloosheid leidt tot uitstel en/of afstel?' Westvoorne heeft een weerstandsvermogen van zevenmaal de factor beschikbaar! De reserves hadden voor een groot deel al besteedt
moeten zijn aan het maatschappelijk achterstallig onderhoud. Het moet nu geregeld worden! De lokale partijen in Westvoorne hebben hun krachten gebundeld en een aantal moties daartoe gemaakt.

Door de coronacrisis komen gemeenten in het hele land in actie met lokale maatregelen om bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen, denk aan: 'extra lokaal en sociaal inkopen, hulp bij het organiseren van evenementen, versoepeling van regels voor maaltijdbezorging,
verlenging van terrassen, belasting- en huurkortingen etc.' Was er een crisis nodig om te beseffen dat we de lokale winkeliers en verenigingen meer moeten koesteren?

Werkgelegenheid is van levensbelang voor onze dorpen. Iedere baan is een kans voor inwoners om in de directe woonomgeving in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Met het verdwijnen van de winkels en dienstverlening in het dorp, verliezen we niet alleen
banen, maar ook de ontmoetingsplaatsen voor inwoners en het missen van levendigheid in het dorp. Behoud van werkgelegenheid is dan ook belangrijk. Daarom moet de gemeente de ondernemers, de dienstverleners en de verenigingen in deze moeilijke tijd extra ondersteunen. Als het aan de Partij Westvoorne ligt, gaan opdrachten vanuit de gemeente expliciet meer naar de lokale, regionale ondernemers, dienstverleners en verenigingen. 

Dat biedt lokaal perspectief! Ze moeten blijvend proactief ondersteund worden, denk hierbij aan extra aandacht en een flexibele opstelling van de gemeente bij het behandelen van aanvragen van allerlei aard. De lokale partijen van Westvoorne hebben een amendement gemaakt voor het vrijmaken van reserves voor ondersteuning van maatschappelijke projecten.

Tot slot
We zijn in voorbereiding om in 2023 een grote gemeente te worden met meerdere dorpen, elk met zijn eigen identiteit. Een grote gemeente of kleine gemeente, de inwoners bepalen de koers, zij kiezen de gemeenteraadsleden. Vraag aan elke inwoner wat zij belangrijk vinden voor het welzijn van mensen in de dorpen: 'een goed verenigingsleven, een fijn huis, goede zorg, de school, de winkels en veilig wonen', dit zijn steevast een deel van de antwoorden. Succes is een keuze en als het verenigingsleven de smeerolie van de samenleving is, de ondernemers belangrijk zijn voor werkgelegenheid en levendigheid in de dorpen, dan moet daar je keuze liggen.

Onlangs hebben alle partijen in de gemeenteraad van Westvoorne intensief en slagvaardig samengewerkt om een bijdrage te leveren aan het grote energievraagstuk, er zijn ruim 20 moties ingediend en aangenomen. (!) Laten we nu bij deze Begrotingsraad ook doortastend
handelen. De noodzaak om te investeren in onze lokale (zorg) economie is nog nooit zo groot geweest: 'woningen voor elke doelgroep, goede (sport) voorzieningen, cultuur gerelateerde doelen en burgerinitiatieven die helpen bij een sociaal en prettig samenleven in onze prachtige dorpen.

Met dit inzicht kunnen wij in Westvoorne nu gericht en snel actie ondernemen. Niet uitstellen. 'Stel je eens voor dat wij vandaag deze acties kunnen bezegelen?'

Namens de Partij Westvoorne,
Alice Vermeer.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief