Kickersbloem 3: Reactie gemeente ver beneden peil

vkp-kb3

Vragen van Daan van Orselen en Wim Smit over Kickersbloem worden gebagatelliseerd door het bestuur van Hellevoetsluis, argumenten worden bedacht om forse kosten en risico's te verbergen. Voor de raadsleden Pvda en GroenLinks uit Hellevoetsluis is nu ook de maat vol: 10 jaar lang geheim houding en mooie praatjes. 

Betreft: Artikel 37 Reglement van Orde aan de orde zijnde, transparante communicatie over financiële risico's van KBIII.


Geacht CollegeTijdens de gecombineerde commissievergadering AZM-WWR en ZWO op 6 april zijn er door zeer betrokken bewoners vragen gesteld met betrekking tot Kickersbloem drie (verder afgekort tot KBIII) aan de commissie leden. In dit dossier is veel besloten en zelfs geheim, dit maakt beantwoording vaak lastig. Zowel de fractie van GroenLinks als de PvdA zijn ook zelf zeer benieuwd naar deze schriftelijke antwoorden vanuit het college op deze vragen daar wij ook met vaak dezelfde vragen zitten en daarnaast goed op de hoogte zijn wat wel en wat niet in dit dossier openbaar gedeeld kan worden. Hierdoor kunnen wij deze bewoners zo goed mogelijk beantwoorden, wat uiteraard wel zo netjes is.In 2012 is het bestemmingsplan KBIII door de raad goedgekeurd. Er is in de berekeningen uitgegaan van een uitgifte van 5 a 6 hectare per jaar vanaf 2013. Er zou nu dus ongeveer 45 hectare uitgegeven moeten zijn van de in totaal 53 hectare die in het bestemmingsplan staan.
Er waren destijds bij GroenLinks PvdA en vele bewoners grote twijfels of dit een realistische inschatting was.Als we nu naar KBIII kijken zien we dat deze prognose inderdaad niet is uitgekomen en is er slechts een terrein met zeecontainers, een parkeerplaats, garageboxen, een gesubsidieerde 'Kaasbrug', slechts één bedrijf en is er een tweede in aanbouw… na bijna 10 jaar.Wanneer er, de afgelopen jaren door verschillende fracties, vragen over verkoop en vestigen van bedrijven werden en worden gesteld door raadsleden en bewoners horen wij steeds dat er goed verkocht wordt door het college. Zo ook weer tijdens de fusiecommissie van 14-maart j.l. Hier horen wij deze keer onze burgemeester zeggen over KBIII dat er 'goed verkocht' wordt. Echter op de website van KBIII staat dat er nog ruim 52 hectare uitgeefbaar is. Terwijl het totale bestemmingsplan ruim 53 hectare uitgeefbare gronden bevat.Dit spreekt elkaar dan ook erg tegen en uitleg hierover komt maar niet er wordt jaar in jaar uit slechts aangegeven dat er goed verkocht word met besloten presentaties over wat er mogelijk allemaal komt omdat er gesprekken of opties zijn. Maar na 10 jaar zijn al die mooie praatjes niet zichtbaar gerealiseerd, maar de kosten lopen alsmaar hoger op.Tijdens de fusievergaderingen 14 maart en 11 april zijn ook door verschillende fusiecommissieleden, in onze ogen terecht vragen gesteld met betrekking tot KBIII. Door de voorzitter is gevraagd om de vragen schriftelijk te stellen zodat zij wellicht voor de volgende fusie commissie vergadering schriftelijk of mondeling in de vergadering beantwoord konden worden door het BRT. De schriftelijke vragen zijn ingediend maar beantwoording is niet gekomen. Wel is tijdens de fusiecommissievergadering op 11 april door de voorzitter voorgesteld om met de provincie in gesprek te gaan over de financiële status, waarin dan ook KBIII besproken kan worden, hier werd uiteraard mee in gestemd.Groenlinks en PvdA vinden het dan wel van groot belang dat voorafgaand, aan het gesprek met de provincie over de financiële risico's , schriftelijke de beantwoording van de vragen vanuit de fusiecommissie en de vragen van de bewoners beantwoord moeten zijn. Om dit gesprek over KBIII goed te kunnen voeren. Wij zijn immers ook bij gepraat over het woonbedrijf van Westvoorne omdat Hellevoetsluis dit zag als een risico na brieven vanuit provincie.GroenLinks en PvdA vinden het dan ook verbazingwekkend dat Hellevoetsluis alleen op deze summiere wijze reageert op de zorgen van de fusiepartners. Als er niets aan de hand is leg het dan eerst zelf goed uit, en stuur ze niet slechts naar de provincie en ga dit zeker niet via andere media kanalen doen.GroenLinks en PvdA zijn van mening dat zorgen maken mag, ook GroenLinks en PvdA maken zich , al jaren, zorgen om KBIII. Groenlinks stemt al vanaf het begin tegen dit plan, daar dit in onze ogen een veel te risicovol plan is en samen met PvdA hebben we ervoor gezorgd dat fase 4 voorlopig bevroren is. Wij vinden dat er een oplossing moet komen. Nu zijn financiële stukken onduidelijk en niet transparant richting onze fusiepartners en bewoners omdat vele zaken besloten en zelfs onder geheimhouding zijn. Er moet naar een goede oplossing gezocht worden om onze fusiepartners maar ook onze bewoners bij te kunnen praten over KBIII.Daar de fusiecommissie geen politieke commissie is en geen status heeft is het lastig om geheime en besloten stukken van één van de gemeenten te delen. Maar de reactie nu is wat ons betreft ver beneden peil en schept absoluut geen vertrouwen: niet naar bewoners, niet naar ons, en zeker niet naar onze fusiepartners, terwijl door onze fusiepartners wel aangegeven is, met de fusie door te willen, mits er goede informatie en openheid wordt gegeven. Dit heeft Westvoorne ook met het woonbedrijf gedaan.Het voorstel om dit dossier onder regie bij de provincie neer te leggen lijkt GroenLinks en PvdA dan ook de enige optie om zo de transparantie te behouden.Groenlinks en PvdA zouden graag schriftelijke beantwoording willen hebben op de volgende artikel 37 RvO vragen binnen daarvoor gestelde termijn en vóór het gesprek met de provincie.Met vriendelijke groet,
Bianca verschoor en Daan DankaartAllereerst de vragen n.a.v. van dhr Nobel.1. Klopt het dat er nog 52 hectare uitgeefbaar is op KBIII ?
a. Is dit ten opzichte van het totaal uit het bestemmingsplan (53,6 hectare) of is hierin ook fase 4 meegenomen (die nu buiten het bestemmingsplan valt)?2. Als het inclusief fase 4 is, klopt het dan dat er 16 hectare uitgegeven is?3. Klopt het dat hiervan 10 hectare aan de gemeente zelf verkocht is om via erfpacht uit te
geven?
a. En zo ja, heeft deze erfpachtuitgifte in 2021 plaatsgevonden?4. Klopt het dat er slechts 6 hectare buiten de erfpacht constructie verkocht is?5. Klopt het dat de uitgifte daarmee nog geen 15% is van de totale prognose?6. Indien (sommige) van bovenstaande aannames niet kloppen, dan zien wij graag goed ombouwde en gecorrigeerd de juiste gegevens hiervoor tegemoet.De kosten werden destijds (geïndexeerd) en geraamd op 92 miljoen en de opbrengsten (zonder
subsidies en fase 4) op 99 miljoen.7. Kunt u per jaar vanaf 2014 aangeven hoeveel kosten direct toe te rekenen zijn aan
KB3. U kunt hiervoor de aangeleverde tabel gebruiken die in bijlage 2 als schermafbeelding is toegevoegd.De Oostelijke randweg is eerder uit het project KB3 gehaald en naar de stad geschreven, verwachte kosten voor KBIII? In de vragen van bewoners wordt aangegeven dat dit 20 á 25 miljoen bedraagt .8. Hoe is dit verwerkt in het exploitatieplan van de KBIII?
a. Is deze eruit gehaald om de kosten te verlagen?
b. Is deze eruit gehaald om het risico te verlagen?
c. Wat was het effect op de financiële prognoses van het eindresultaat KBIII? Is daarmee deze 20 á 25 miljoen euro een redelijke inschatting als men alle kosten mee rekent?9. Onze fracties vragen zich af of de subsidie van de "kaas"brug afhankelijk was van de Oostelijke randweg en welk effect het schrappen van de Oostelijke randweg op de subsidie heeft en welke financiële consequenties dit heeft op de begroting van Hellevoetsluis.De gehele ontwikkeling van fase 1 en 2 van KBIII had in 2021 afgerond moeten zijn.
9a. Kunt u aangeven wat de meerkosten zijn nu dit niet het geval is?Risico's worden voor de volle 100% gedekt met een voorziening 4,5 miljoen en jaarlijks wordt
de grondexploitatie behandeld met een financiële berekening omdat doelen niet gehaald zijn, er is minder dan 15 % is verkocht ipv 100%. Al 10 jaar worden aannames/prognoses niet gehaald. Iedereen begrijpt dat dit financiële consequenties heeft.9b. Hoe kunnen risico's voor 100% zijn met €4,5 miljoen euro al 10 jaar terwijl er met een index van 2% werd gerekend op basis van prognoses van verkoop, deze doelen niet gehaald worden, dan kan het niet anders dat in het besloten stuk grondexploitatie KBIII er jaarlijks geld bij moet. Wat in de jaarrekening zichtbaar moet zijn.9c. Omdat de ontwikkeling nu veel langzamer gaat en de kosten wel veel harder stijgen zal het resultaat volgens onze prognose nooit meer positief kunnen worden. Klopt dat?
En kunt u dit getalsmatig aantonen of dit wel of niet zo is?9d. Wat zijn de nog te verwachten exploitatiekosten vanaf heden tot aan de volledige realisatie?9e Wat is het totale bedrag wat al afgeboekt op KBIII in deze 10 jaar?9f. Zit nu uitsluitend qua kosten de gemeente in KBIII? Wat draagt Kickersvoet bij aan de kosten?10. Wat betekent dit alles voor de inwoners van Hellevoetsluis en de toekomstige bewoners in Voorne aan Zee qua kosten?
Dat brengt ons op deel 2 de zorgen en vragen die de fusiecommissie heeft ontvangen van dhr van Orselen vanuit Westvoorne over de zorgen die 12 maart zijn geuit. De vragen moeten wat onze fracties betreft eerst antwoord worden voordat het gesprek met de provincie hierover plaats gaat vinden zodat het goede gesprek hierover gevoerd kan worden. Net zoals over het woonbedrijf. Hier hebben wij ook onze antwoorden gekregen van Westvoorne op zorgen.11. Op welke wijze zijn de aandachtsstreepjes uit bijlage 2 verwerkt in het risicoreductieplan, de voortgangsrapportages, in de kadernota 2022 voor Voorne aan Zee en hoe wordt dit verwerkt in de bestuursrapportage en perspectiefnota en ook in de begroting 2023 Voorne aan Zee?;Dit mede omdat het due diligence onderzoek uitgaat van berekeningen en cijfers uit 2019 en er in deze drie jaar financieel veel is gebeurd: Enecogelden, Corona, tegenvallers in de zorg en Syntrophos, de aannames en prognoses zijn allemaal niet gehaald van KBIII, er zijn 10 jaar lang niet genoeg bedrijven gevestigd, maar dus wel met prognoses/aannames gerekend is in het due-diligence onderzoek. De realiteit wijkt aantoonbaar en zichtbaar af van deze aannames, wat voor GroenLinks en de PvdA zeker de urgentie aangeeft van het belang om hier duidelijkheid naar onze bewoners en fusiepartners te kunnen overleggen. West-Voorne heeft dit immers ook met de Hellevoetse zorgen gedaan mbt het woonbedrijf.12. Op welke wijze toont het college van Hellevoetsluis voor 01-01-2023 aan bij onze fusiepartners en met name de fusiecommissie aan, dat de aangeleverde informatie voldoet aan wet- en regelgeving zodat de nieuwe raad van Voorne aan Zee over alle feitelijke informatie beschikt, daar er zoveel besloten stukken aanwezig zijn en daarnaast een geheimstuk?13. Wij vragen u om een actuele grondexploitatie met hierin de financiële consequenties voor de begroting 2023 Voorne aan Zee en hoe dit met de fusiecommissie partners wordt gedeeld daar dit een besloten stuk is.14. Wat betekent de boekwaarde van de grondexploitatie (excl. verliesvoorziening) in Hellevoetsluis per 1/1/2021 ad € 40 mln in relatie tot KBIII en welke impact heeft dit op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting van Voorne aan Zee;15. Hoe wordt dit (vraag 14) inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en hoe wordt dit inzichtelijk voor de begroting 2023 Voorne aan Zee?16. Wat is er in 2021 en 2022 gerealiseerd ten opzichte van de beoogde resultaten, op welke wijze is dit verwerkt in de reservepositie en hoe wordt dit zichtbaar in de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee, het risicoreductieplan van de drie gemeenten en de begroting voor 2023 Voorne aan Zee?17. Welke kosten verwacht u nog te moeten maken tot aan de begroting 2023 van Voorne aan Zee?18. Hoe wordt het verlies van niet voldoen aan prognose verwerkt?19. Op welke wijze is dit verlies inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 van Voorne aan Zee?20. Welke investeringen verwacht u te moeten doen ten aanzien van KBIII die ten laste komen van de begroting 2023 van Voorne aan Zee?21. Op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 van Voorne aan Zee?22. Kunt u de informatie voor het dossier KBIII vanaf ontwikkeling tot de huidige exploitatie inzichtelijk maken volgens het baten- en lastenstelsel in de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee?23. Wat is de opbrengst / baten van KBIII, ten gunste van de begroting 2023 van Voorne aan Zee?24. De wet ARHI geeft aan dat de provincie meekijkt met het dossier KBIII Hoe stelt u de provincie op de hoogte van het geheimhoudende dossier en de vele besloten dossiers, zodat zij goed inzicht heeft op het gehele dossier, zodat zij hier een gedegen oordeel over kunnen vormen.25. Is het mogelijk en bent u bereid om het gehele dossier KB3IIIonder regie of verantwoordelijkheid te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee te kunnen inzichtelijk te maken voor de fusiepartners of te mitigeren?Zoals al eerder aangeven zijn PvdA en GroenLinks het niet eens met de aanpak richting onze fusiepartners, die zorgen hebben over financiële consequenties KBIII Wel via de media gaan communiceren maar onze fusiepartners niet fatsoenlijk antwoorden maar naar provincie sturen zonder de gevraagde informatie, dit is wat ons betreft zeer ongepast. Hier hebben wij vragen over.26. Bent u het met Groenlinks en PvdA eens dat: het leden van de fusiecommissie uit Westvoorne en Brielle vrijstaat om vragen te stellen over KBIII nav een brief van de provincie en in het due diligence onderzoek? Mede omdat leden van Hellevoetsluis in een fusiecommissie zorgen hebben over het woonbedrijf, ook nav een brief van de provincie. Waarna Hellevoetsluis en Brielle hierover een presentatie en alle stukken hebben gekregen omdat zowel het woonbedrijf als KB3 als risico werd genoemd.27. Bent u het met GroenLinks en PvdA eens dat: wanneer er zorgen en vragen vanuit bewoners en onze fusiepartners komen, ongeacht welke partij of welke bewoner, er indien mogelijk altijd op geantwoord moet worden zodat zoveel mogelijk zorgen worden weggehaald,ongeacht het dossier waar vragen over zijn?
We zijn immers samen met bewoners en onze fusiepartners, aan het bouwen aan vertrouwen in een mooi Voorne aan Zee?28. Bent u het met GroenLinks en PvdA eens dat de wijze waarop Hellevoetsluis nu omgaat met de zorgen over KBIII, die bewoners en fusiepartners hebben, deze reactie hun zorgen versterkt. Immers als er niets aan de hand is kan Hellevoetsluis net als Westvoorne, zelf openheid geven in plaats van de media opzoeken en zonder beantwoording hen wegsturen naar provincie.Daar het college op deze wijze reageert en onze fusiepartners zonder beantwoording van de vragen naar provincie stuurt is het wellicht ook mogelijk, en wat Groenlinks en PvdA betreft, zelfs wenselijk om het gehele dossier inclusief besloten en het geheime stukken over te dragen aan de provincie. Zodat zij van het gehele dossier op de hoogte is en zelf alle antwoorden kan geven, en niet alleen naar aanleiding van een due diligence met cijfers uit 2019..29. Is het mogelijk om het gehele dossier KBIII onder regie te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee inzichtelijk te maken voor fusiepartners of te kunnen mitigeren?30. Is het mogelijk om het gehele dossier KBIII onder verantwoordelijkheid te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee te inzichtelijk te maken voor fusiepartners of te kunnen mitigeren?31. Bent u bereid om het gehele dossier KBIII onder regie te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee inzichtelijk te maken voor fusiepartners of te kunnen mitigeren?32. Bent u bereid om het gehele dossier KBIII onder verantwoordelijkheid te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee inzichtelijk te maken voor fusiepartners of te kunnen mitigeren?Wij hechten er grote waarde aan dat de beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn aanwezig zijn, en daarnaast ook aan het gesprek met de provincie. Wij zullen deze vragen en antwoorden (voor zover het openbare informatie is) ook delen met de bewoners en onze fusiepartners.Met vriendelijke groet,
Bianca Verschoor en Daan Dankaart

Bijlage: 1Vragen Dhr Nobel Inspraak 6-4 Commissie ZWO, WWR, AZM

Geacht college, commissieleden, raadsleden, leden van de griffie en toehoorders,
Mijn naam is Kees Nobel, inwoner van de gemeente Hellevoetsluis.
Weet u het nog, in 2012 werd het bestemmingsplan Kickersbloem 31 door de raad goedgekeurd. Er
werd uitgegaan van een uitgifte van 5 a 6 hectare per jaar vanaf 2013. Er zou nu dus ongeveer 45
hectare uitgegeven moeten zijn van de in totaal 53 hectare die in het bestemmingsplan staan.
Er waren destijds ook breed twijfels of dit een realistische inschatting was.
Als we nu naar Kickersbloem 3 kijken zien we dat deze prognose niet is uitgekomen en staat er naast
een terrein met afgedankte zeecontainers, een parkeerplaats en een terrein met garageboxen
slechts één bedrijf en is er een tweede in aanbouw… na bijna 10 jaar.
Tijdens de fusie commissie van 14-maart j.l. 2 horen wij de burgemeester zeggen over Kickersbloem 3 dat er 'goed verkocht' wordt. Echter op de website van Kickersbloem 3 staat dat er nog ruim 52
hectare uitgeefbaar is. Terwijl het totale bestemmingsplan ruim 53 hectare bevat.Klopt het dat er nog 52 hectare uitgeefbaar is?
Is dit ten opzichte van het totaal uit het bestemmingsplan (53,6 hectare) of is hierin fase 4
(die buiten het bestemmingsplan valt) meegenomen?
Als het inclusief fase 4 is, klopt het dan dat er 16 hectare uitgegeven is?
Klopt het dat hiervan 10 hectare aan de gemeente zelf verkocht is om via erfpacht uit te
geven?
En zo ja, heeft deze erfpachtuitgifte in 2021 plaatsgevonden.
Klopt het dat er dus maar 6 hectare buiten de erfpacht constructie verkocht is?
Klopt het dat de uitgifte daarmee nog geen 15% is van de prognose?
De kosten werden destijds (geïndexeerd) geraamd op 92 miljoen en de opbrengsten (zonder
subsidies en fase 4) op 99 miljoen.Kunt u per jaar vanaf 2014 aangeven hoeveel kosten direct toe te rekenen zijn aan
Kickersbloem 3. U kunt hiervoor de aangeleverde tabel gebruiken.
Kunt u per jaar vanaf 2014 aangeven hoeveel de opbrengsten zijn geweest.
Welke andere kosten zijn er gemaakt die indirect verband houden met Kickersbloem 3.
Hierbij valt te denken aan:Verkoopteam Kickersbloem 3 / Kickersvoet BV; Welke kosten hangen hiermee samen voor de gemeente Hellevoetsluis.
Brug over het kanaal
Projectteams binnen gemeente (zoals externe projectleiders)
Oostelijke randweg (deze is eerder uit het project Kickersbloem 3 gehaald en naar de stad geschreven, verwachte kosten 20/25 miljoen)
De ontwikkeling van fase 1 en 2 had in 2021 afgerond moeten zijn. Kunt u aangeven wat de
meerkosten zijn omdat dit niet het geval is?
Er is gerekend met een kosten index van maximaal 2% per jaar. Omdat de ontwikkeling veel
langzamer gaat en de kosten veel harder stijgen zal het resultaat volgens eigen prognose
nooit meer positief kunnen worden. Klopt dat?
Wat zijn de nog te verwachten exploitatiekosten vanaf heden tot aan de volledige realisatie?Hoeveel is er al afgeboekt op Kickersbloem 3?
Zit de gemeente nu alleen in Kickersbloem 3/Kickersvoet ?
Wat betekent dit voor de inwoners van Hellevoetsluis?Als er vragen zijn die niet beantwoord kunnen worden vanwege vertrouwelijkheid of beslotenheid,
graag aangeven op grond van welk lid (of leden) van artikel 10 van de wet openbaarheid van bestuurdit heeft plaats gevonden. Dit als uitzondering op artikel 110 van de grondwet waarin gesteld wordt dat de overheid altijd openbaarheid nastreeft.Schermafbeelding IBABS: tabel aangeleverd door dhr Nobel.

Bijlage 2: inleiding en vragen van dhr van Orselen.Naar aanleiding van de fusiecommissie van 14 maart 2022, ten aanzien van het verslag van het BRT, is het dossier Kickersbloem 3 onder de aandacht gebracht van de fusiecommissie. De vraag is gesteld wat het dossier Kickersbloem 3 betekent voor de begroting 2023 van Voorne aan Zee.
In de bespreking is door het BRT aangegeven alle vragen op schrift aan te bieden.
In ondergaand stuk neem ik u mee welke informatie openbaar beschikbaar is voor de raden van Brielle en Westvoorne en de daarop voortkomende vragen.
De beantwoording van de vragen graag schriftelijk en eventueel in een gezamenlijk raden sessie voor verdere besprekingen in de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne van het Risico reductieplan en de kadernota in de periode mei / juni 2022.Met kennis van de brieven van de Provincie:
PZH-2021-791063423, Financieel toezicht begroting 2022 met datum 23-12-2021 PZH-2021-783558181, Tussenbericht financieel toezicht 2021 met datum 5-10-2021 PZH-2020-759891780, Financieel toezicht in verband met de herindeling met datum 17-12-2020
Met kennis van raadsdocumenten: Risicoreductieplan gemeente Voorne 22 februari 2021
Waarin de Provincie onder andere constateert dat:
PZH-2020-759891780 Financieel toezicht in verband met de herindeling met datum 17-12-2020
- De Provincie zich zorgen maakt om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente.
- De risicokleur voor de financiële positie heeft meerjarig de hoogste risico kleur. De oorzaak
hiervoor ligt zowel in de structurele tekorten in de begroting en de meerjarenraming als in de
risico's met betrekking tot de grondexploitaties.
- De Provincie constateert dat de wijze van presenteren van de begroting onvoldoende inzicht
biedt in de ramingen en vragen oproept. Daarbij ontbreekt in sommige gevallen een concrete
onderbouwing van de ramingen.
- Niet alleen voor uw inzicht maar t.b.v. het fusietraject is het van belang dat er voldoende inzicht
is en dat de budgetten reëel geraamd zijn.
- De Provincie heeft besloten tot bevoegdheid als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de wet arhi
gebruik te maken specifiek de volgende aandachtsstreepjes:
o Besluit tot het vaststellen van nieuwe grond- en vastgoedexploitaties;
o Besluit tot het kopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken met
uitzondering van besluiten met betrekking tot onroerende zaak transacties ter realisering van reguliere bestemmingsplannen conform de uitgangspunten van de vastgestelde en rendabele exploitatieopzetten.PZH-2021-783558181 Tussenbericht financieel toezicht 2021 met datum 5-10-2021
- Wij hebben onderzocht in hoeverre in uw jaarrekeningresultaat sprake is van structurele effecten die van invloed kunnen zijn op uw begroting en meerjarenraming. Hierbij hebben wij onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken. Dit overzicht bleek niet conform de richtlijnen van het BBV opgesteld en na aanpassing van het overzicht is er naar ons oordeel sprake van een structureel niet sluitende jaarrekening.
- Voor u als gemeenteraad is het structurele resultaat van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. Uw overzicht van incidentele baten en lasten is evenals de jaarrekening van 2019 niet in overeenstemming met de huidige regelgeving en geeft dus niet het benodigde inzicht. Ambtelijk zijn hier naar aanleiding van de jaarrekening 2019 gesprekken over gevoerd en wij – de Provincie- betreuren dan ook dat hier geen verbetering in is gekomen.
- In de jaarrekening is te zien dat de boekwaarde van de grondexploitatie Kickersbloem 3 verder is gestegen.
- Een langlopend en grootschalig project neemt de risico's mee naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Wij vragen u ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de grondexploitatie en de financiële consequenties hiervan.
- Uit het jaarrekeningonderzoek is gebleken dat diverse paragrafen niet conform het BBV zijn opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de raad haar controlerende rol op deze onderdelen niet voldoende kan invullen. Diverse overzichten in de stukken ontbreken.
PZH-2021-791063423, Financieel toezicht begroting 2022 met datum 23-12-2021
- De risicokleur voor de financiële positie is de afgelopen jaren gelijk gebleven en komt op basis van de begroting 2022 uit op oranje ( de hoogste risicokleur).
- De oorzaak hiervoor ligt voornamelijk in de risicovolle grondexploitatie Kickersbloem 3
- Dit verhoogt het risicoprofiel van uw gemeente op meerdere aspecten waaronder de netto-
schuldquote en de solvabiliteit
- De baten en lasten voor de grondexploitaties uit uw exploitatie zijn gehaald. Deze dienen
conform BBV over de exploitatie te lopen. Dit levert voor u onvoldoende inzicht in de verwachte
ontwikkelingen in de grondexploitaties in het komend jaar
- Provincie constateert dat het structurele begrotingssaldo 2022 negatief is. Gezien bovenstaande
foutieve verwerkingen hebben wij twijfels over de realiteit van de ramingen in de
meerjarenraming (vanaf 2025) en hoe zorgvuldig deze tot stand zijn gekomen
- De Provincie verwacht dat er , voorafgaand aan het samenstellen van de begroting voor de
nieuwe gemeente Voorne aan Zee, een verbeterd inzicht in de meerjarenraming wordt
gerealiseerd en dat deze, waar nodig wordt bijgesteld.
- Voor u als gemeenteraad is het structurele resultaat van belang om inzicht te krijgen in de mate
waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. De presentatie van dit overzicht in
de begroting voldoet niet aan de regelgeving conform BBV.
- In 2022 stijgt de netto schuldquote van Kickersbloem 3 naar 137% en valt hiermee binnen de
categorie zeer risicovolWaarin raadsdocumenten informeren over:
Risicoreductieplan gemeente Voorne 22 februari 2021
- De aandachtspunten en risico's zijn afkomstig uit de Begrotingen 2021, de herindelingsscan, begrotingsscans, de Due Diligence rapporten, de begrotingsbrieven 2021 van de Provincie, de Jaarstukken 2019 en vormen de basis van dit risicoreductieplan.
- Op basis hiervan wordt voor de beheersing van de financiële risico's maatregelen voorgesteld. Dit zijn zowel maatregelen die door de individuele gemeenten genomen worden als gezamenlijke maatregelen ter voorbereiding op de fusiegemeente Voorne.
- Uitgangspunten : De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne streven naar een financieel stabiele fusie voor haar inwoners, instellingen en bedrijven. Hiervoor is het belangrijk dat de uitgaven en begrotingssaldi beheerst worden. Om dit te bereiken zijn er een aantal voorwaarden: • open naar elkaar te zijn over de eigen situatie; • investeringen en grote uitgaven op elkaar af te stemmen; • financiële zaken alvast te bekijken met de blik op de nieuw te vormen gemeente; • naar elkaar toegroeien op het gebied van belastingtarieven.
- Het volgende advies qua prioritering en data waarop de activiteit geadviseerd klaar te laten zijn : 21. Grondexploitaties Continu
- Het risicoreductieplan met planning worden door de colleges voorgelegd aan de gemeenteraden. De gevolgen van besluitvorming worden verwerkt in de kadernota's, begrotingen, jaarstukken en de verschillende financiële verordeningen van de gemeenten.
- Grex: De boekwaarde van de grondexploitatie (excl. verliesvoorziening) in Hellevoetsluis per 1/1/2021 ad € 40 mln. relatief hoog
- Financiële uitwerking: Grondexploitaties zijn een risico voor Voorne. Ervaringen in het verleden hebben aangetoond dat grondexploitaties forse afboekingen op het eigen vermogen tot gevolg kunnen hebben. De toetsing op de beheersing van risico's in de grondexploitaties is een belangrijk onderdeel van de accountantscontrole. Geen aanvullende beheersmaatregelen.
- Grondexploitaties: In Hellevoetsluis is de boekwaarde € 29,8 mln met daarbij een faciliterend deel van € 17,1 mln. De verliesvoorziening is € 14,1 mln. Het risico is bepaald op € 3,8 mln.
- In de meerjarenbegroting van Hellevoetsluis worden de verwachte resultaten op de GREX niet opgenomen. Jaarlijks worden de GREX bijgewerkt en het resultaat wordt meegenomen in de desbetreffende jaarrekening. In Hellevoetsluis lopen er enkele grote grondexploitaties. Ultimo 2019 was er een boekwaarde van € 15,7 mln., nog te maken kosten van € 29,7 mln. en verwachte opbrengsten € 65 mln. Hiermee wordt een exploitatieresultaat van € 20 mln. verwacht. Het deel dat in het meerjarenperspectief (2021-2024) gerealiseerd wordt, kan in het meerjarenperspectief als verwacht resultaat en als toevoeging aan de reservepositie worden opgenomen.
- Bijlage 1 Financiële aandachtspunten en gevolgen harmonisatie Hellevoetsluis is de grex of Kickersbloem niet opgenomen als aandachtspunt, Kans of Risico
- Bijlage 1 Financiële aandachtspunten en gevolgen harmonisatie Voorne is de grex of Kickersbloem niet opgenomen als aandachtspunt, Kans of RisicoVragen
In de fusiecommissie is gevraagd om inzicht en duidelijkheid te verschaffen wat er nu precies aan de hand is met het dossier Kickersbloem 3, e.e.a. naar aanleiding van de brief van Hellevoetsluis zoals benoemd in de diverse BRT verslagen, de brieven van de Provincie en de risicoduiding van de
Provincie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee en wat dit betekent voor de begroting 2023 Voorne aan Zee.Er is voorgesteld om inzicht te krijgen voor de volgende fusiecommissie, als update op het risicoreductieplan, de kadernota en begroting 2023 Voorne aan Zee.
Indien het niet mogelijk is om het dossier te bespreken of inzage te verlenen is voorgesteld om het dossier Kickersbloem 3 in de fusieovereenkomst formeel onder te brengen bij de Provincie, zodoende de begroting 2023 voor Voorne aan Zee inzichtelijk te hebben en een gezonde start van Voorne aan Zee te garanderen.Het BRT heeft verzocht om alle vragen op schrift aan te bieden om op basis van deze vragen duidelijkheid en inzicht voor de raad cq raden te verschaffen.1- Op welke wijze worden bovenstaande aandachtsstreepjes, zoals vastgesteld door de Provincie, behandeld, beantwoordt en verwerkt in het risicoreductieplan als zijnde een voortgangsrapportage aan de raad bij de kadernota 2022 voor Voorne aan Zee, bestuursrapportage of perspectiefnota en de begroting 2023 Voorne aan Zee;
2- Op welke wijze toont u aan dat de aangeleverde informatie voldoet aan wet- en regelgeving waarmee de raad haar taken kan uitvoeren en de nieuwe raad van Voorne aan Zee over alle feitelijke informatie beschikt;
3- De raad verzoekt om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de grondexploitatie en de financiële consequenties hiervan voor de begroting 2023 Voorne aan Zee. Graag worden we geïnformeerd over de vraag en beantwoording van en naar de Provincie;
4- Wat betekent de boekwaarde van de grondexploitatie (excl. verliesvoorziening) in Hellevoetsluis per 1/1/2021 ad € 40 mln in relatie tot Kickersbloem en welke impact heeft dit op de begroting 2023 voor Voorne aan Zee en verder en op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 Voorne aan Zee;
5- Wat heeft u in 2021 en 2022 gerealiseerd ten opzichte van de beoogde resultaten van € 65 mln, op welke wijze is dit verwerkt in de reservepositie en hoe is dit zichtbaar in de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee, risicoreductieplan van de 3 gemeenten en de begroting voor 2023 Voorne aan Zee;
6- Wat is de totale kostenpost vanaf en voor de ontwikkeling van Kickersbloem 3 en welke kosten verwacht u te moeten nemen tot aan de begroting 2023 van Voorne aan Zee en op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 van Voorne aan Zee;
7- Welke investeringen verwacht u ten aanzien van Kickersbloem 3 die ten laste komen van de begroting 2023 van Voorne aan Zee en op welke wijze is dit inzichtelijk in het risicoreductieplan, de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee en de begroting 2023 van Voorne aan Zee;
8- Kunt u de informatie voor het dossier Kickersbloem 3 vanaf ontwikkeling tot de huidige exploitatie inzichtelijk maken volgens het baten en lasten stelsel, zodoende de gezamenlijke kadernota 2022 van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor Voorne aan Zee te kunnen duiden;
9- Wat is de opbrengst / baten van Kickersbloem 3, ten gunste van de begroting 2023 van Voorne aan Zee;
10- Bent u bereidt om het dossier Kickersbloem 3 onder regie of verantwoordelijkheid te plaatsen van de Provincie om mogelijke risico's voor de gemeente Voorne aan Zee te mitigeren.×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Casino voor gevorderden
3 visie documenten van Voorne aan Zee

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/