Extra raad op 7 november 16u00: Stikstof dossier

Als vervolg op de commissie behandeling van maandag 31 oktober jongstleden, betreffende de Stikstofbrief van het college, is er op verzoek van Partij Voorne aan Zee, aanstaande maandag 7 november om 16u00 een extra raadsvergadering gepland. 

Partij Voorne aan Zee heeft onderstaande vragen voorgelegd aan het college, ter beantwoording en bespreking op maandag 7 november om 16u00 als onderwerp van de raadsvergadering.

Voor de behandeling van dit stuk in de raad, zou Partij Voorne aan Zee graag de onderstaande vragen beantwoord zien.

De ons ter beschikking staande stukken betreffen:

1. De Stikstofbrief van het college van 12 september 2022.

2. De antwoorden van het college op vragen van de VVD en Vrij Voorne van 27 oktober jl.

3. De antwoorden van de Wethouder op de vragen die zijn gesteld in de commissie van 31 oktober.

4. Het masterplan natuurcompensatie, natuurlijke bufferzones en de kansenkaart van de milieufederatie Zuid Holland.

5. De uitspraak van de Raad van State (RVS) van 2 november aangaande het Porthos project, Uitspraak 202107079/1/R4 - Raad van State

6. De verkiezingskrant van de gemeente Voorne aan Zee van 2 november.

In de stikstofbrief van het college staat "Het Masterplan Natuurcompensatie en natuurlijke bufferzones is dus geen project dat klaar staat om uitgevoerd te worden, maar schetst kansen op Voorne om natuur robuuster en weerbaarder te maken". In de verkiezingskrant staat bij het door de wethouder en lijsttrekker van D66 aangeleverde stuk " Door de inzet van D66 komt er een bufferzone rondom het Voornes Duin. De natuur wordt hierdoor minder kwetsbaar voor droogte en stikstof".

Vraag 1: Is het waar dat de wethouder nog geen project heeft dat klaar staat om uit te voeren of is dat er wel en komt er een bufferzone van natuur om Voornes Duin?

Meerdere malen is er door de raad van Westvoorne gevraagd het logo van de gemeente van de Kansenkaart af te halen, helaas is dat nog altijd niet gebeurd ondanks het feit dat de wethouder heeft toegezegd zich daarvoor in te zullen zetten. (situatie per 3 november)

In de beantwoording op de gestelde vragen vanuit de commissie gaf de wethouder aan dat er bestuurlijk en ambtelijk is meegewerkt aan de notitie en de kansenkaart en dat de wethouder geen afstand wil nemen van de notitie en kansenkaart omdat zij daaraan hebben meegewerkt en er dat de wethouder daar nog altijd achter staat.

Vraag 2: Omdat de wethouder aangeeft nog altijd achter de notitie en de kansenkaart te staan is het de vraag of zij dit aangeeft vanuit haar positie als lijststrekken van D66 of vanuit het college van Westvoorne?

Vraag 3: Vind de wethouder dat zij het beleid van de raad van Westvoorne vertegenwoordigt door als wethouder achter de notitie en kansenkaart te staan?

In de commissie behandeling van het stuk gaf de wethouder aan dat zij de kaart zo niet naar buiten had willen brengen.

Vraag 4: Bedoelt de wethouder hiermee dat het stuk beter geheim had kunnen blijven?

De kansenkaart geeft ook gebieden op grondgebied van Brielle en Hellevoetsluis een andere bestemming, danwel natuur of natuurwaarden.

Vraag 5: Is er instemming vanuit de vakwethouders, college en raad van de gemeente Brielle en Hellevoetsluis aangaande dit plan?

In de beantwoording op de vragen staat dat sedert september vorig jaar er gesprekken lopen met de milieufederatie aangaande dit stuk. Alsook nadien met andere natuurorganisaties, de provincie en vertegenwoordiging uit de haven.

Vraag 6: is de wethouder van mening dat aangaande de opzet van dit plan niet te spreken met de bijvoorbeeld de LTO, de inwoners van Westvoorne (Voorne aan Zee), de bedrijven op het strand, de natuurgebieden en de polder, de recreanten (o.a. MTB , kitesurfers, paardensport), alsook de organisatoren van evenementen in en nabij het Voornes Duin (o.a. loopevenementen, motorrace, 4 x 4 evenement op het strand) getuigt van een juiste belangenafweging?

Op 2 november is een tussenuitspraak gedaan aangaande het Porthos project. Dit project omvat het afvangen van rookgassen met CO2 van de fabrieken op het haven industrieel complex en dit middels een compressor en leidingstelsel te pompen in lege aardgasvelden in de Noordzee. Vanuit de verschillende overheden heeft het Porthos project de volgende subsidie toegekend gekregen: in 2018 voor de voorbereidende studie € 1,2 miljoen van RVO, alsook hiervoor in 2019 6,5 miljoen van de Europese commissie, in 2021 voor de realisatie 102 miljoen uit Brussel en voor de komende bedrijfsvoering tot maximaal 2,1 miljard middels een SDE++ subsidie. De tussenuitspraak geeft aan dat de vrijkomende stikstof tijdens de bouwfase dient te worden gecompenseerd en geen vrijstelling meer heeft.

Punt 21.2, 40.2, 41.2 van de RVS uitspraak

Het rapport "Passende beoordeling, CCS Porthos" van Royal Haskoning DHV van 31 juli 2020 geeft aan dat het project in de bouwfase wel degelijk invloed heeft op de stikstofdepositie in natura 2000 gebieden, waaronder Voornes Duin. Echter door de bouwvrijstelling tijdens de aanlegfase was dit voorheen toegelaten. Het rijk heeft als onderligger voor de bouwvrijstelling o.a. als tweede pijler gebruikt: "Inzetten op natuurinclusie ruimtelijke inrichting" en "Het is de bedoeling om op die manier meer natuur inclusief areaal te ontwikkelen". Bij punt 41.2 staat dat: "een meer natuur inclusieve ruimtelijke inrichting – ook in de directe omgeving van het natura 2000 gebied een onderdeel van de oplossing is".

Vraag 7: Gezien het belang vanuit het rijk om het CO2 en stikstof probleem op te lossen en het financiële belang voor de bedrijven aangaande de toegekende subsidies heeft er formeel danwel informeel overleg plaats gevonden tussen de gemeente Westvoorne en (vertegenwoordigers) van het Rijk, dit aangaande het project Porthos en het grondgebied van Westvoorne?

De komende uitvoeringsplannen aangaande de problemen met CO2 en stikstof liggen bij de provincie.

Vraag 8: heeft er formeel danwel informeel overleg plaats gevonden tussen de gemeente Westvoorne en (vertegenwoordigers) van de Provincie, dit aangaande het project Porthos en het grondgebied van Westvoorne?

Punt 52 van de uitspraak RVS

In tegenstelling tot het eerder aangehaalde rapport van Royal Haskoning DHV geeft het rapport "ecologische beoordeling stikstofeffecten Porthos CO2 Transport en Storage C.V. van Arcadis van 15 maart 2020 aan dat er tijdens de bouwfase geen significante gevolgen zal hebben voor Natura 2000 gebieden"

Vraag 9: heeft het verschil van uitkomst van beide rapporten een relatie met Het masterplan natuurcompensatie, natuurlijke bufferzones en de kansenkaart van de milieufederatie Zuid Holland?

Gezien het te laat inbrengen in het proces van het rapport van Arcadis is de inhoud hiervan niet meegewogen in het besluit, binnen 6 weken na de uitspraak van de RVS dient hierop gereageerd de worden door de indieners van het bezwaar. Daarop zal het proces worden hervat en er op termijn tot een einduitspraak worden gekomen.

Vraag 10: Bent u als wethouder het ermee eens dat gedurende het vervolg van het proces er geen enkele rechten kunnen worden ontleend aan het masterplan natuurcompensatie, natuurlijke bufferzones en de kansenkaart van de milieufederatie Zuid Holland? ×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Vuil spel voor groene energie in Tinte
Veilig opgroeien voor elk kind in Voorne aan Zee

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/